Αποφάσεις αυτεπιστασίας για ψηφιακά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe371db72-ede0-4f0d-9433-b4190f576103 615975

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Μουσεία, Διεύθυνση διαχείρισης εθνικού αρχείου μνημείων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

70 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση, τροποποίηση ή συμπλήρωση εργασιών, που υλοποιούνται απολογιστικά και με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο ψηφιακών έργων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση διαχείρισης εθνικού αρχείου μνημείων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

20/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αποφάσεις αυτεπιστασίας για ψηφιακά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Διοικητικές κυρώσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποφάσεις αυτεπιστασίας για ψηφιακά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Έγκριση προτεινόμενης πράξης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή / Απόφαση ένταξης σε χρηματοδότηση Απόφαση

       Έγκριση προτεινόμενης πράξης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή / Απόφαση ένταξης σε χρηματοδότηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Σχέδιο Απόφασης Αυτεπιστασίας από τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης Υπηρεσιακό έγγραφο

       Σχέδιο Απόφασης Αυτεπιστασίας από τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) / Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) Δελτίο

       Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) / Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 182148 2020 1579 Β

       Περιγραφή Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201579

      • Προεδρικό Διάταγμα 24 2019 39 Α

       Περιγραφή Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100039

      • Υπουργική Απόφαση 137675 2018 5968 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205968

      • Νόμος 134, 177 4412 2016 147 Α

       Περιγραφή Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100147

      • Νόμος 20 4314 2014 265 Α

       Περιγραφή Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100265

      • Νόμος 40 4049 2012 35 Α

       Περιγραφή Περιορισμοί συμβάσεων εργασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100035

      • Νόμος 17, 19 2947 2001 228 Α

       Περιγραφή Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το ΥΠΠΟΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100228

      • Νόμος 81 1958 1991 122 Α

       Περιγραφή Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100122

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 49610 1990 743 Β

       Περιγραφή Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900200743

      • Προεδρικό Διάταγμα 263 1987 127 Α

       Περιγραφή Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100127

      • 1 Υποβολή αιτήματος στη ΔΔΕΑΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή φακέλου υπόθεσης από Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Επεξεργασία φακέλου υπόθεσης ενόψει αποστολής σχεδίου Απόφασης στην ΕΔΕΠΟΛ

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή σχεδίου απόφασης αυτεπιστασίας από ΔΔΕΑΜ σε ΕΔΕΠΟΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη επεξεργασμένου σχεδίου απόφασης αυτεπιστασίας από την ΕΔΕΠΟΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή επεξεργασμένου σχεδίου απόφασης αυτεπιστασίας μετά φακέλου υπόθεσης για υπογραφή και έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.