Αποφάσεις αυτοδίκαιης αποβολής της ιδιότητας του Δικαστικού Επιμελητή λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfc782f08-2202-473f-900a-22c368e6b4bc 840263

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποφάσεων αυτοδίκαιης αποβολής της ιδιότητας του Δικαστικού Επιμελητή λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου. Οι Δικαστικοί Επιμελητές αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία στο τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το 65 έτος της ηλικίας τους ή αποχωρούν αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 68 ετών ή λόγω συμπλήρωσης του συντάξιμου χρόνου. απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αποφάσεις αυτοδίκαιης αποβολής της ιδιότητας του Δικαστικού Επιμελητή λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτοδίκαιη αποβολή Δικαστικού Επιμελητή

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης αυτοδίκαιης αποβολής της ιδιότητας του Δικαστικού Επιμελητή λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Ο Δικαστικός Επιμελητής να έχει συμπληρώσει το 65 έτος ή το 68 έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο Δικαστικός Επιμελητής να έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης

       Ναι Ναι

      • Νόμος 82 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Ο δικαστικός επιμελητής αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία του στο τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτος έτος της ηλικίας του, η οποία αποδεικνύεται κατά το οριζόμενο στην περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995. Η αποχώρηση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • Νόμος Δεύτερο 2318 1995 126 Α
      • 1 Αναζήτηση από το αρχείο της καθύλην αρμόδιας υπηρεσίας (τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών), των Δικαστικών Επιμελητών που αποχωρούν αυτοδίκαια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από το αρχείο του τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών αναζητούνται αυτοί που αποχωρούν αυτοδίκαια λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή λόγω συμπλήρωσης του συντάξιμου χρόνου

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Διαπιστωτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη της διαπιστωτικής απόφασης από το συντάκτη (αρμόδιο υπάλληλο) την οποία προωθεί για έλεγχο και υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος εν συνεχεία στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και τέλος στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 3 Περίληψη απόφασης και αποστολή αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη της περίληψης - υποβολή για έλεγχο στον προϊστάμενο του τμήματος και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής και αποστολή της προς δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση της διαπιστωτικής απόφασης (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες)

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Εθνικό Τυπογραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση της διαπιστωτικής πράξης προς τους ενδιαφερόμενους μέσω Εφετείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανακοίνωση της διαπιστωτικής πράξης προς τους ενδιαφερόμενους μέσω Εφετείου

       Σημειώσεις Όταν η διαπιστωτική πράξη λάβει ΦΕΚ γίνεται το σχέδιο της ανακοίνωσης και εν συνεχεία αφού λάβει υπογραφή από τον προϊστάμενο κοινοποιείται το ακριβές αντίγραφο της απόφασης στον ενδιαφερόμενο μέσω του Εφετείου και στους λοιπούς αποδέκτες που οφείλουν να λάβουν γνώση

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.