Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3f848211-f489-4d91-838b-7d20983d96a8 665998

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

1.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης αποχαρακτηρισμού αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης και τα οποία θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 1, του άρθρου 6, του ν. 4819/2021.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποχαρακτηρισμού

Σημειώσεις

Ο φορέας διαχείρισης ή παραγωγός αποβλήτων υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (dwaste@prv.ypeka.gr), με το οποίο αναλύει, ανά κατηγορία αποβλήτου, την τήρηση των προϋποθέσεων των περ. α) έως και δ) της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν.4819/2021 ακολούθως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο αίτημα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνονται:

α) τα υλικά εισροής αποβλήτων στη διαδικασία ανάκτησης, β) οι διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας, γ) πρόταση για τα κριτήρια ποιότητας για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων υλικών που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών για τους ρύπους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, δ) περιγραφή του συστήματος διαχείρισης μέσω του οποίου αποδεικνύεται η συμμόρφωσή προς τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων του ποιοτικού ελέγχου, της αυτοπαρακολούθησης και της διαπίστευσης, όπου είναι σκόπιμο και

ε) πρόταση αναφορικά με την απαίτηση για δήλωση συμμόρφωσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M9

       ,,,,


      • 1 Χρήσης Απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν η ουσία ή το αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα

       Όχι Όχι

      • 4 Χρήσης Απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία

       Όχι Όχι

      • 1 Η υποβολή αιτήματος αποχαρακτηρισμού συνοδεύεται από παράβολο ύψους χιλίων (1000) ευρώ που καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διατίθεται για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων αναφορικά με τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων, από εμπειρογνώμονες. Η διάθεση του παράβολου αυτού εξαιρείται του περιορισμού της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182). 1000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Μελέτη αποχαρακτηρισμού αποβλήτων Μελέτη

       Μελέτη αποχαρακτηρισμού αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 54 έως 57 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Στο μέρος Ζ΄ του νόμου, άρθρα 54 έως 57, αποσαφηνίζονται ρυθμίσεις του ν. 4819/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • Άλλο 2021 171 Α

       Περιγραφή Διόρθωση σφαλμάτων στον ν. 4819/2021 (Α’ 129)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100171

      • Νόμος 6 και 72 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 6 του νόμου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αποχαρακτηρισμού. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για την εφαρμογή μεταξύ άλλων της παρ. 3 του άρθρου 6 σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • 1 Παραλαβή αιτήματος για αποχαρακτηρισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα εισάγεται στο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ηλεκτρονική διεύθυνση για κατάθεση αιτήματος: (dwaste@prv.ypeka.gr)

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Το αίτημα χρεώνεται στο τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης       Όχι Όχι


      • 4 Αρχική αξιολόγηση αιτήματος αποχαρακτηρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το αίτημα αποχαρακτηρισμού προκειμένου, ανάλογα με την πολυπλοκότητά του, να αποφασιστεί εάν θα ζητηθεί εισήγηση από την επιτροπή που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72, του νόμου 4819/2021.

       Όχι Όχι


      • 5 Αίτημα για εισήγηση από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4819/2021

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έγγραφο με το οποίο ζητείται εισήγηση επί του συγκεκριμένου αιτήματος αποχαρακτηρισμού από την επιτροπή που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.4819/2021 και το προωθεί ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή εισήγησης της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εισήγηση εισάγεται στο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 7 Μη αναγκαιότητα για εισήγηση της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το αίτημα αποχαρακτηρισμού αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων των περ. α) έως και δ) της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν.4819/2021.

       Όχι Όχι


      • 9 Αίτημα υποβολής συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις / ασάφειες συντάσσεται σχέδιο αιτήματος, από τον αρμόδιο υπάλληλο, για υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων, το οποίο προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 10 Αξιολόγηση συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 11 Μη αναγκαιότητα υποβολής συμπληρωματικών/ διευκρινιστικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 12 Εισήγηση για αποδοχή ή μη του αιτήματος αποχαρακτηρισμού       Όχι Όχι


      • 13 Σύνταξη σχεδίου απόφασης αποχαρακτηρισμού


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο απόφασης αποχαρακτηρισμού συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση απόφασης αποχαρακτηρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο υπογράφεται ακολουθώντας την ιεραρχία του Υπουργείου και μετά την τελική υπογραφή του από τον Υπουργό παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και γίνεται γνήσιο αντίγραφο.

       Ναι Όχι


      • 15 Ανάρτηση απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 16 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για μη αποδοχή του αιτήματος αποχαρακτηρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το έγγραφο περί μη αποδοχής του αιτήματος αποχαρακτηρισμού τεκμηριώνοντας τη σχετική απόφαση

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.