Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση16855d19-e4fa-442e-8518-f505ccf7ea49 190724

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόλυση από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται στους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.), που προσλαμβάνονται με ετήσια θητεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

20/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) λόγω μη ανανέωσης ετήσιας θητείας, Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) για λόγους υγείας, Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) επειδή χαρακτηρίστηκαν μη κατάλληλοι να φέρουν όπλο, Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) με απόφαση πειθαρχικού Συμβουλίου, Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) λόγω τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

      Επίσημος τίτλος

      Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση απόφασης μη ανανέωσης ετήσιας θητείας Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου, επειδή δεν υπέβαλε αίτηση ανανέωσης ετήσιας θητείας ή υπέβαλε αίτηση οτι δεν επιθυμεί να ανανεωθεί η ετήσια θητεία του ή δεν χαρακτηρίστηκε στην ετήσια έκθεση ικανότητας τουλάχιστον «καλώς».

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, ένεκα των οποίων το αστυνομικό προσωπικό απολύεται για λόγους υγείας ή τίθεται σε υπηρεσία γραφείου ή σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Έκδοση απόφασης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, με την οποία Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου, χαρακτηρίζεται ως μη κατάλληλος να φέρει πυροβόλο όπλο για 2η συνεχόμενη φορά.

       Ναι Ναι

      • 4 Δικαστικές Έκδοση απόφασης ποινικού δικαστηρίου, με την οποία Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου, καταδικάστηκε τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Έκδοση απόφασης πειθαρχικού συμβουλίου, με την οποία επιβλήθηκε σε Συνοριακό Φύλακα Ορισμένου Χρόνου, η πειθαρχική ποινής της απόλυσης.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 17 παρ. 1 περ. δ 4647 2019 204 Α

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία ορίζεται οτι για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισμό «καλώς» (όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 42 του ν. 4807/2021).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100204 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 104 2021 256 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τις περιπτώσεις, για τις οποίες προβλέπεται οριστική απόλυση των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου από την Ελληνική Αστυνομία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100256

      • Υπουργική Απόφαση 2 παρ. 5 6000/14/49 2021 2977 Β

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία όσοι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου υποβάλουν αίτηση μη ανανέωσης της ετήσιας θητείας τους καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση, απολύονται από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας με την ολοκλήρωση αυτής, με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202977

      • 1 Παραλαβή αναφορών Υπηρεσιών και έλεγχος ατομικών εγγράφων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, των ιεραρχικά διαβιβαζόμενων αναφορών των Υπηρεσιών που υπηρετούν Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, η οποία εν συνεχεία μεριμνά για τον έλεγχο της συνδρομής των αντίστοιχων προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης απόλυσης Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση απόλυσης από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση απόφασης απόλυσης Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση απόλυσης Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου, κοινοποιείται στην Υπηρεσία του απολυόμενου για ενημέρωσή του, αφου δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διάυγεια.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση διαταγής διαγραφής Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου που απολύονται, διαγράφονται με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαγραφή τους ισχύει από την ημέρα απόλυσής τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.