Απόλυση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης κατόπιν αίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση07458d1b-87b4-40d9-bd1d-e565100904fd 745818

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόλυση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν αίτησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραίτηση από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατόπιν αίτησης.

Σημειώσεις

Η αίτηση παραίτησης δύναται να ανακληθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αρχική υποβολή της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραίτηση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

      Επίσημος τίτλος

      Απόλυση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης κατόπιν αίτησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψής του.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 76 παρ. 2 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή "Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: ....β. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Νόμος 15 παρ. 14 3938 2011 61 Α

       Περιγραφή "Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύονται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις: .... β. ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους...."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100061

      • Νόμος 148 παρ. 5 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτηση του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • 1 Παραλαβή αρχικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πυροσβέστης Πεναετούς Υποχρέωσης που επιθυμεί να παραιτηθεί από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, υποβάλλει μια Υ.Δ.- Αναφορά προς την Υπηρεσία του με θέμα: "Υποβολή αίτησης παραίτησης".

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου, διαβιβάζει ιεραρχικά την αίτηση στο Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης/ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/Α.Π.Σ.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή δεύτερης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης παραίτησης, ο Πυροσβέστης Πεναετούς Υποχρέωσης που επιθυμεί να παραιτηθεί από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, υποβάλλει εκ νέου μια Δ.Υ.- Αναφορά προς την Υπηρεσία του με θέμα: "Υποβολή αίτησης παραίτησης", εάν εμμένει στην αρχική του απόφαση.

       Σημειώσεις Εάν η αρχική αίτηση υπεβλήθη από τον υπάλληλο π.χ. τη 01/01/2023, ως πρώτη ημέρα του δεκαπενθημέρου λογίζεται η 02/01/2023, ήτοι η δεύτερη αίτηση παραίτησης πρέπει να υποβληθεί στις 16/01/2023.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση δεύτερης αίτησης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου, διαβιβάζει ιεραρχικά την αίτηση στο Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης/ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/Α.Π.Σ.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή Υ.Δ.- Αναφοράς προς ανάκληση της αρχικής αίτησης περί επιθυμίας παραίτησης από το Πυροσβεστικό Σώμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αρχική αίτησή του και σε περίπτωση ανάκλησης της αρχικής του απόφασης, ο υπάλληλος δύναται να υποβάλλει στην Υπηρεσία του Υ.Δ.- Αναφορά με θέμα: "Ανάκληση αρχικής αίτησης περί παραίτησης από το Πυροσβεστικό Σώμα".

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση αίτησης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου, διαβιβάζει ιεραρχικά την αίτηση στο Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης/ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/Α.Π.Σ.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση απόφασης Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα: "Απόλυση Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, κατόπιν αίτησής του"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης/ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/Α.Π.Σ. διαβιβάζει την σχετική απόφαση Υπαρχηγού Π.Σ. στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.

       Ναι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση απόλυσης Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, κατόπιν αίτησής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης/ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/Α.Π.Σ., εκδίδει έγγραφο σχετικά με την ανακοίνωση απόλυσης του υπαλλήλου, το οποίο κοινοποιείται προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.