Απόλυση - Αποστρατεία Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων λόγω Σωματικής Ανικανότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3861b592-e52e-437c-9b90-0f890fbe03cc 386159

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποστρατεία ή απόλυση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω σωματικής ανικανότητας και απευθύνεται στους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες, που κατόπιν γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέοι ή απολυτέοι.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υποβολή των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έξοδος απο το Σώμα του αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, λόγω σωματικής ανικανότητας. Έξοδος απο το Σώμα, αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, κατόπιν γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

      Επίσημος τίτλος

      Απόλυση - Αποστρατεία αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, λόγω σωματικής ανικανότητας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Υγειονομικές Για την απόλυση ή αποστρατεία κατώτερου αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων λόγω σωματικής ανικανότητας απαιτείται η έκδοση γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία οι ανωτέρω, κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέοι ή απολυτέοι.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ και 2, 15 και 16 παρ. 1 περ. δ΄. 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της απόλυσης ένεκα αποδεδειγμένης για λόγους υγείας ανικανότητας, κατόπιν γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, και στη διαγραφή απολυόμενων ή αποστρατευόμενων από την Ελληνική Αστυνομία (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 ΠΔ 81/2016, ΦΕΚ Α 150/10.8.2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 παρ. 1 περ. ζ΄ και 2, 12 παρ. 1, 13 παρ. 1 περ γ΄, 15 παρ. 2 και 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της αποστρατείας, την αποστρατεία ένεκα αποδεδειγμένης για λόγους υγείας ανικανότητας, κατόπιν γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, των Αξιωματικών του Σώματος που ισχύουν αναλογικά και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Προεδρικό Διάταγμα μόνον περ. γ΄ 726 1980 182 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων επί θεμάτων παραίτησης και αποστρατείας για οποιονδήποτε λόγο των Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100182

      • Νόμος 4 παρ. 8 περ. στ΄ και 6 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία απόλυσης Συνοριακών Φυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία, για λόγους υγείας και οτι για θέματά τους που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους Αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Γενική διάταξη με την οποία ορίζεται οτι για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία ορίζεται οτι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 παρ. 3 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από τη δύναμη του Σώματος (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ΠΔ 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Διαβίβαση ιατρικών γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από τη Διεύθυνση Υγειονομικού, των ιατρικών γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών, με τις οποίες κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες, για λόγους υγείας κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς απολυτέοι ή αποστρατευτέοι.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης απόλυσης ή απόστρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης αποστρατείας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (όταν πρόκειται για Ανθυπαστυνόμο του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν.3686/2008 ή Ανθυπαστυνόμο ειδικών καθηκόντων πλην των τεχνικών δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης) ή απόλυσης απο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (για τους λοιπούς βαθμούς του κατώτερου προσωπικού), λόγω σωματικής ανικανότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση απόφασης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση των αποφάσεων αποστρατείας ή απόλυσης, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων, για ενημέρωσή τους, αφου προηγουμένως δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια. Η αποστρατευόμενοι ή απολυόμενοι, διαγράφονται απο τη δύναμη του Σώματος οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.