Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για την άσκηση καθηκόντων ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfba3d024-00d3-4753-8002-c45e6bbae9ae 302400

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση του αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων για την άσκηση καθηκόντων λόγω εκλογής τους ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας καθ΄ όλη τη διάρκεια της εν λόγω απόσπασης λογίζεται ότι υπηρετεί στον τόπο συμφερόντων του και ο χρόνος αυτός δεν θεμελιώνει δικαίωμα αίτησης μετάθεσης. Σε περίπτωση που παύσει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η απόσπαση, ο αποσπασμένος αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας, οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην Υπηρεσία του.

Τελευταία ενημέρωση

28/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση αστυνομικών αιρετών σε ΟΤΑ, Απόσπαση Ειδικού Φρουρού που είναι αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση, Απόσπαση Συνοριακού Φύλακα που είναι αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση, Αιρετοί αστυνομικοί, Αιρετοί Ειδικοί Φρουροί, Αιρετοί Συνοριακοί Φύλακες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για την άσκηση καθηκόντων ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η εκλογή του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα ως αιρετός τοπικής αυτοδιοίκησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρακτικό ορκωμοσίας Πρακτικό

       Πρακτικό ορκωμοσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίγραφο του πρακτικού ορκωμοσίας του ενώπιον της αρμόδιας Αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Απόφαση Πρωτοδικείου Απόφαση

       Απόφαση Πρωτοδικείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίγραφο της Απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου όπου εξελέγη ως αιρετός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Έγγραφο Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Έγγραφο       Σημειώσεις: Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση και ασκεί τα καθήκοντά του στον παρόντα χρόνο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 9102

      • Νόμος 7 4071 2012 85 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 7 παρ. 2 περιγράφονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων ως προς τη μετάθεση ή την απόσπασή τους διαρκούσης της θητείας τους, στα διοικητικά όρια του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100085

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 15 παρ. 1 περίπτωση γ΄ περιγράφεται η διαδικασία, τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την απόσπαση των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων για την άσκηση των καθηκόντων τους και για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 27/2019).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση ε΄ περιγράφεται η διαδικασία, τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την απόσπαση των αστυνομικών για την άσκηση των καθηκόντων τους και για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ. 27/2019).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης μαζί με τα τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται η υποβληθείσα αίτηση απόσπασης και τα συνημμένα δικαιολογητικά και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος. Η απόσπαση αποφασίζεται: Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας αποσπάται εκτός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Διευθυντή -κατά περίπτωση- όταν ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας αποσπάται εντός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισότιμης Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αιτούντα αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.