Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση342baedf-ea49-4c6b-a665-e525d8f08c2a 342494

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων που γίνονται για την ενίσχυση της Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω απόσπαση διαρκεί μέχρι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρεις (3) ακόμη μήνες, εφόσον συναινεί σ΄ αυτή ο αποσπασμένος.

Νέα απόσπαση αστυνομικού εκτός του αυτού τόπου δεν επιτρέπεται, εφόσον έχει συμπληρωθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και δεν έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Επίσης δεν επιτρέπεται απόσπαση αστυνομικού για ενίσχυση αστυνομικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων και Υπηρεσιών αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, πριν από την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη απόσπαση, εφόσον δεν συναινεί ο αστυνομικός. Οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες μπορούν να αποσπαστούν, σε Υπηρεσίες όπου έχει κατανεμηθεί οργανική θέση της κατηγορίας τους, για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

Νέα απόσπαση Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα δεν επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποσπάσεις αστυνομικών για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, Αποσπάσεις Ε.Φ. για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, Αποσπάσεις Σ.Φ. για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Οι αστυνομικοί, οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες δύναται να αποσπώνται για την ενίσχυση Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Η υποβολή των εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αιτιότητας

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 15 παρ. 3 περιγράφονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι λοιπές λεπτομέρειες, οι οποίες διέπουν την απόσπαση των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων για την ενίσχυση της Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση γ΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι λοιπές λεπτομέρειες, οι οποίες διέπουν την απόσπαση του αστυνομικού προσωπικού για την ενίσχυση της Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών. Στο άρθρο 19 παρ. 5 περιγράφονται οι λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της ως άνω απόσπασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία απόσπασης του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα για την ενίσχυση της Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης μαζί με τα τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση. Στην περίπτωση που με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας έχει ήδη διαταχθεί απόσπαση του ενδιαφερόμενου για τρεις (3) μήνες, υφίσταται η δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης της απόσπασης για ακόμη τρεις (3) μήνες, με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου, υποβάλλοντας αίτηση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία εισηγείται την απόσπαση του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα στη δύναμή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται σχετική πρόταση από την Υπηρεσία για την απόσπαση του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα στη δύναμή της, αναφέροντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και λοιπά στοιχεία που συντρέχουν τη δεδομένη στιγμή.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση απόσπασης από τον ενδιαφερόμενο ή/και πρόταση της Υπηρεσίας, εξετάζονται και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος. Η απόσπαση αποφασίζεται: Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας αποσπάται εκτός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Διευθυντή -κατά περίπτωση- όταν ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας αποσπάται εντός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισότιμης Υπηρεσίας. Όταν διατάσσεται απόσπαση αστυνομικού εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας, για Υπηρεσία στην οποία δεν υφίσταται κενή οργανική θέση του βαθμού του, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή, η οποία εγκρίνεται από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Παράταση της απόσπασης των αστυνομικών πέραν του εξαμήνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αποσπάσεις των αστυνομικών εντός του αυτού τόπου, δύναται να παραταθούν και πέραν του εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή για την απόσπαση αποφασίζει το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.