Απόσπαση αστυνομικών για την άσκηση καθηκόντων σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3874232e-a7d3-44a8-9aa0-07d2cef8616b 387423

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση των αστυνομικών σε περίπτωση που ασκούν καθήκοντα προέδρου ή γραμματέα των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κατέχουν θέση στο προεδρείο ή στην εκτελεστική γραμματεία των ως άνω οργανώσεων εφόσον υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει εκτός της περιοχής μετάθεσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι μεν Πρόεδροι και Γραμματείς αποσπώνται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, οι δε λοιποί αποσπώνται σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή μετάθεσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης των Δευτεροβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση αστυνομικού προέδρου δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, Απόσπαση αστυνομικού γραμματέα δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, Απόσπαση μελών ΔΣ δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση αστυνομικών που είναι μέλη σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός να ασκεί καθήκοντα προέδρου ή γραμματέα των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπου κατέχει θέση στο προεδρείο ή στην εκτελεστική γραμματεία των ως άνω οργανώσεων και να υπηρετεί σε Υπηρεσία που εδρεύει εκτός της περιοχής μετάθεσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρακτικό Πρακτικό

       Πρακτικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αντίγραφο του πρακτικού εκλογής του καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκεί καθήκοντα προέδρου ή γραμματέα των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή ότι είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει θέση στο προεδρείο ή στην εκτελεστική γραμματεία των ως άνω οργανώσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση θ΄ περιγράφεται η διαδικασία, τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την απόσπαση του αστυνομικού προσωπικού σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων προέδρου ή γραμματέα των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπου κατέχει θέση στο προεδρείο ή στην εκτελεστική γραμματεία των ως άνω οργανώσεων (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ. 75/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης μαζί με τα τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά και τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απαιτείται η αποστολή αιτιολογημένης πρότασης της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για την απόσπαση του αστυνομικού που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατέχει θέση στο προεδρείο ή στην εκτελεστική Γραμματεία αυτής. Η εν λόγω πρόταση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση απόσπασης και τα συνημμένα δικαιολογητικά και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου αστυνομικού.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.