Απόσπαση για σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογένειας (Ελληνική Αστυνομία)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc84101ae-e7b1-448e-a7cd-a939d8258d34 841017

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση αστυνομικού, ειδικού φρουρού και συνοριακού φύλακα, για βραχύ χρονικό διάστημα (εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους) σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας του ιδίου ή σε περίπτωση θανάτου ή ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας μέλους της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των γονέων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση για σοβαρούς λόγους υγείας του αστυνομικού, ειδικού φρουρού και συνοριακού φύλακα και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογένειας.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογένειας.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Οικογενειακές Μέλη της οικογένειας του αστυνομικού, ειδικού φρουρού και συνοριακού φύλακα θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας σχολής καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει αποσπασθεί μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος κατ εφαρμογή της ίδιας διάταξης, για χρονικό διάστημα πέραν των τεσσάρων (4) μηνών.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Για τους αστυνομικούς, ο θάνατος και οι σοβαροί λόγοι υγείας δύναται να αφορούν και τους γονείς του ιδίου ή της συζύγου. Ενώ για τους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριακούς φύλακες, μόνο τους γονείς των ιδίων.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των ασθενών από άλλα μέλη της οικογένειας. Έγγραφο

       Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των ασθενών από άλλα μέλη της οικογένειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση η 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης αστυνομικών στην περίπτωση που υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας των ιδίων, θάνατος ή σοβαρός λόγος υγείας μέλους της οικογένειας τους ή των γονέων των ιδίων ή του/τη συζύγου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στην περίπτωση που υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας των ιδίων, θάνατος ή σοβαρός λόγος υγείας μέλους της οικογένειας τους ή των γονέων των ιδίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και τη διαβιβάζει στην προϊστάμενη Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο προς λήψη απόφασης όργανο εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος απόσπασης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο, εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε την απόσπαση του αστυνομικού είτε την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος. Η διαταγή (απόσπασης ή απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης) κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος απόσπασης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο για τη λήψη απόφασης όργανο εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του αρμόδιου οργάνου, επί της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.