Απόσπαση για την αναπλήρωση κωλυόμενου βαθμοφόρου που διοικεί αυτοτελή υπηρεσία (Ελληνική Αστυνομία)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4c67a94a-3292-4e05-9ad2-51abf5a92b0f 467943

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απόσπαση Αξιωματικού προκειμένου να αναπληρώσει κωλυόμενο βαθμοφόρο ο οποίος διοικεί αυτοτελή Υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ως αυτοτελής Υπηρεσία νοείται οποιαδήποτε Υπηρεσία επιπέδου Σταθμού, Τμήματος, Υποδιεύθυνσης, Διεύθυνσης, Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση Αξιωματικού για την αναπλήρωση κωλυόμενου βαθμοφόρου που διοικεί αυτοτελή υπηρεσία.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για την αναπλήρωση κωλυόμενου βαθμοφόρου που διοικεί αυτοτελή υπηρεσία.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης Αξιωματικού προκειμένου να αναπληρώσει κωλυόμενο βαθμοφόρο που διοικεί αυτοτελή Υπηρεσία. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 7 Π.Δ. 93/2020)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή πρότασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Διεύθυνση ή Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ή Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση υποβάλλει πρόταση απόσπασης Αξιωματικού κατεφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Απόσπαση Αξιωματικού με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπάρχει δυνατότητα να αποσπασθεί Αξιωματικός προς αναπλήρωση κωλυόμενου βαθμοφόρου με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δηλαδή χωρίς την επιθυμία του Αξιωματικού και χωρίς την ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής πρότασης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είτε εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα πρόταση απόσπασης για λόγους αναπλήρωσης κωλυόμενου βαθμοφόρου είτε έπειτα από αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών αποφασίζει την απόσπαση Αξιωματικού για τον προαναφερόμενο λόγο. Δύναται να απορρίψει πρόταση απόσπασης για λόγους αναπλήρωσης κωλυόμενου βαθμοφόρου, εφόσον μετά από αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών μπορεί να τηρηθεί η αναπλήρωση των διοικούντων τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 42 του Προεδρικού Διατάγματος 178/2014 (Α΄ -281).

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή απόσπασης Αξιωματικού στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της απόσπασης. Η διαταγή κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αποσπώμενου. Δύναται να εκδοθεί διαταγή απόρριψης υποβληθείσας πρότασης απόσπασης για λόγους αναπλήρωσης κωλυόμενου βαθμοφόρου, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία η οποία υπέβαλλε την πρόταση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 7 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του αποσπώμενου Αξιωματικού παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την ακύρωση της διαταχθείσας απόσπασης. Ο αιτών συνυποβάλλει οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει απαραίτητο προς ενίσχυση των επικαλούμενων λόγων ακύρωσης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση θεραπείας και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος ακύρωσης απόσπασης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.