Απόσπαση για την κάλυψη εκπαιδευτικών, υγειονομικών και λοιπών αναγκών των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8fd603bb-f8f3-406b-8755-c45f77e14d75 860383

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό όλων των βαθμών, με τη διαδικασία της απόσπασης, των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, ήτοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) και των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), για την κάλυψη εκπαιδευτικών, υγειονομικών και λοιπών αναγκών τους κατά τη διάρκεια του εκάστοτε εκπαιδευτικού έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

Δεν υφίσταται στη σχετική νομοθεσία υποχρέωση υποβολής αίτησης απόσπασης.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση αστυνομικών για την κάλυψη εκπαιδευτικών, υγειονομικών και λοιπών αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) και των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.).

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για την κάλυψη εκπαιδευτικών, υγειονομικών και λοιπών αναγκών των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση ιβ΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια εκάστοτε εκπαιδευτικού έτους. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 4 Π.Δ. 18/2023)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή προτάσεων απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αστυνομική Ακαδημία πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού έτους υποβάλει ονομαστικοποιημένη πρόταση με τους αστυνομικούς (γενικών και ειδικών καθηκόντων) οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν (και πληρούν τις προϋποθέσεις) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου Αξιωματικού παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης και τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζει την υποβληθείσα από την Αστυνομική Ακαδημία πρόταση ενίσχυσης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων καθώς και τυχόν μεμονωμένα υποβληθείσες αιτήσεις ενδιαφερόμενων αστυνομικών και αποφασίζει, για τους αστυνομικούς που θα αποσπαστούν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση σχετικά με τους αστυνομικούς που θα αποσπασθούν, εκδίδεται διαταγή απόσπασης στην αντίστοιχη Υπηρεσία (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ή Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων) η οποία κοινοποιείται στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση απόρριψης μεμονωμένου αιτήματος απόσπασης εκδίδεται σχετική διαταγή η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.