Απόσπαση για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης αστυνόμου α΄ ή αστυνομικού υποδιευθυντή.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb216e140-58c9-495d-9768-f290e927c2de 216140

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

37 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απόσπαση ανώτερου Αξιωματικού για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με μετάθεση Αξιωματικού της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Απόσπαση του ίδιου Αξιωματικού πέραν των δύο (2) ετών και για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται. Μετά τη λήξη της απόσπασης και την επάνοδο στην Υπηρεσία του, ο Αξιωματικός μπορεί είτε να παραμείνει σε αυτή είτε να μετατεθεί σε Υπηρεσία της επιθυμίας του στην ίδια περιοχή μετάθεσης σε αντίστοιχη του βαθμού κενή οργανική θέση και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό μετατίθεται σε Υπηρεσία της έδρας της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Απόσπαση για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης αστυνόμου α΄ ή αστυνομικού υποδιευθυντή.

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση Αξιωματικού για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης αστυνόμου α΄ ή αστυνομικού υποδιευθυντή.

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης αστυνόμου α΄ ή αστυνομικού υποδιευθυντή.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Η συγκεκριμένη απόσπαση διατάσσεται μόνο κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων των αντίστοιχων βαθμών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο Αξιωματικός να έχει συμπληρώσει μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του έτους απόσπασης στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή τρία (3) ή δύο (2) συνεχόμενα έτη στον κατεχόμενο ή τον προηγούμενο βαθμό.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία απόσπασης για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη ,ανώτερου Αξιωματικού (Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή) για την κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, στην περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με μετάθεση Αξιωματικού ο οποίος υπηρετεί στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή πρότασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εκάστοτε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση απόσπασης για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης του βαθμού του Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Απόσπαση Αξιωματικού με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων, εφόσον διαπιστώσει την αδυναμία κάλυψης κενής οργανικής θέσης του βαθμού του Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή, έχει τη δυνατότητα με πρωτοβουλία του να αποσπάσει ανώτερο Αξιωματικό κατ εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αφού εξετάσει τυχόν υποβληθείσες προτάσεις απόσπασης κατ εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης ή διαπιστώσει την αναγκαιότητα απόσπασης ανώτερου Αξιωματικού, επιλέγει με πρωτοβουλία του τον Αξιωματικό που θα αποσπασθεί (εφόσον δεν έχει υποβληθεί ονομαστικοποιημένη πρόταση) και καθορίζει το χρονικό διάστημα της απόσπασης (έως 2 έτη)

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή απόσπασης του Αξιωματικού, στην οποία αναφέρεται και το χρονικό διάστημα της απόσπασης. Η διαταγή κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αποσπώμενου. Σε περίπτωση απόρριψης της υποβληθείσας πρότασης απόσπασης εκδίδεται σχετική διαταγή απόρριψης η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία που υπέβαλλε την πρόταση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του αποσπώμενου Αξιωματικού παραλμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την ακύρωση της διαταχθείσας απόσπασης. Ο αιτών συνυποβάλλει οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει απαραίτητο προς ενίσχυση των επικαλούμενων λόγων ακύρωσης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση θεραπείας και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος ακύρωσης απόσπασης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων επί της υποβληθείσας αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.