Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ερευνητικά Κέντρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf02e7973-38b9-486f-95a6-bad25a72d1c5 697446

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις σε Ερευνητικά Κέντρα σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για ένα διδακτικό έτος

Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για απόσπαση σε Ερευνητικά Κέντρα

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά στο επόμενο της ημερομηνίας υποβολής διδακτικό έτος

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης απόσπασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ερευνητικά Κέντρα


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Διδακτορικό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικό με τα αντικείμενα αυτά που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, αποδεδειγμένο επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ ερευνητικό έργο για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα και συγκεκριμένα εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους

       Όχι Όχι

      • 1 Διδακτορικό δίπλωμα Αποδεικτικό σπουδών

       Διδακτορικό δίπλωμα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τυχόν δικαιολογητικά υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 2 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια Βεβαίωση

       Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 3 Έγγραφα που να αποδεικνύουν το επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα και συγκεκριμένα εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Έγγραφα που να αποδεικνύουν το επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα και συγκεκριμένα εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4441

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα απόσπασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 101 (παρ.3) 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί το άρθρο 20, παρ. 10 του Ν. 4521/2018. Βάσει αυτής της τροποποίησης, η Υπουργική Απόφαση αυτών των αποσπάσεων δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 20 (παρ. 10) 4521 2018 38 Α

       Περιγραφή Αναφέρει αναλυτικά τα προσόντα των αιτούντων και τη διαδικασία της απόσπασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100038

      • Νόμος 13Α, 18 (παρ. 7) 4310 2014 258 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 13Α αναφέρει αναλυτικά ποια είναι τα Ερευνητικά Κέντρα (έχει πολλές τροποποιήσεις που όμως δεν σχετίζονται με τη διαδικασία αλλά με το ποια είναι τα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία μνημονεύονται και στο αρ. 20 του Ν.4521/2018) και το άρθρο 18 αναφέρεται στο ερευνητικό-τεχνικό προσωπικό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100258

      • 1 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από τους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο οικείο ερευνητικό κέντρο έως 31 Μαρτίου κάθε έτους

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή των αιτήσεων απόσπασης σε Ερευνητικά Κέντρα στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τις αιτήσεις απόσπασης σε Ερευνητικά Κέντρα και τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή των αιτήσεων απόσπασης σε Ερευνητικά Κέντρα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις αιτήσεις απόσπασης σε Ερευνητικά Κέντρα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις χρεώνει στο αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελέγχει τις αιτήσεις για τη συνδρομή των προϋποθέσεων

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή των προτάσεων των αρμόδιων διοικητικών συμβουλίων των Ερευνητικών Κέντρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις προτάσεις των αρμοδίων συμβουλίων για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των προτάσεων των συμβουλίων των Ερευνητικών Κέντρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ, διαβιβάζει τις προτάσεις των ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απόσπαση.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή γνωμοδότησης ή βεβαίωσης πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε Ερευνητικά Κέντρα

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συλλογικών οργάνων των Ερευνητικών Κέντρων και τη σχετική γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή της απόφασης απόσπασης σε Ερευνητικά Κέντρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ερευνητικά Κέντρα στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί και στα Ερευνητικά Κέντρα όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.