Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση22e49713-ed1e-4381-8ff4-1307527d80f9 358399

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για ένα σχολικό έτος, Τα δικαιολογητικά και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο-πρόσκληση. Οι αποσπάσεις σε θέσεις ΣΕΠ περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ για ένα σχολικό έτος. Ωστόσο, δύναται να εκδοθούν επιπλέον προσκλήσεις μόνο για απόσπαση σε θέσεις ΣΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνει το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του ΥΠΑΙΘ. Οι ΣΕΠ αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985τΒ΄) ΚΥΑ και της κείμενης νομοθεσίας περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα, γι΄αυτό και επιλέγονται βάσει προσόντων με συγκεκριμένη ιεράρχιση.

Τελευταία ενημέρωση

11/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για απόσπαση σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τοποθέτηση σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

Oι αιτούντες επιλέγουν μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Η αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ δύναται να υποβληθεί ανεξάρτητα από άλλη αίτηση απόσπασης για φορέα/υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης απόσπασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κ.α. και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί ή αποσπαστεί μέσω ΕΣΚ, δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχει ανακληθεί κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96τΑ’) όπως αντικατέστησε την παρ. 4. του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ’).

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋπηρεσίας Προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τυχόν δικαιολογητικά υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 3 Αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού, σε άλλες αντισταθμιστικές δομές και σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας καθώς και την εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού, σε άλλες αντισταθμιστικές δομές και σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας καθώς και την εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τυχόν δικαιολογητικά υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα απόσπασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 77,78,83 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στις αποσπάσεις σε θέσεις ΣΕΠ, στην επιλογή και στα προσόντα των αιτούντων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Προεδρικό Διάταγμα 56 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων, ως προς τη σύσταση και πλήρωση θέσεων ΣΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • Νόμος 3 (παρ.1) 4473 2017 78 Α

       Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Συμπληρώνει το άρθρο 19 του Νόμου 4440/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100078

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 139654 2017 2985 Β

       Περιγραφή Η ΚΥΑ 139654/ΓΔ4/23-08-2017 αναφέρεται στις αποσπάσεις σε θέσεις ΣΕΠ, καθώς και στα καθήκοντα και στα προσόντα των ΣΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202985

      • Νόμος 19 (παρ.1, περ. κβ) 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 14 (παρ.29, περ. ι΄) 2817 2000 78 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται σε αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100078

      • Νόμος 6 (παρ.6) 2740 1999 186 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στη Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ καθώς και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτείας του ΥΠΑΙΘ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου-πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των αποσπάσεων σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο - πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων. Η έκδοση της εγκυκλίου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την εγκύκλιο αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ και όχι για ξεχωριστή εγκύκλιο μόνο για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων. Ωστόσο, εκτός της αρχικής, δύναται να εκδοθούν και επιπλέον εγκύκλιοι-προσκλήσεις μόνο για απόσπαση σε θέσεις ΣΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνει το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών από τους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν επόμενες προσκλήσεις.

       Σημειώσεις Η αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ δύναται να υποβληθεί ανεξάρτητα από άλλη αίτηση απόσπασης για φορέα/υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τις αιτήσεις απόσπασης ως προς τυχόν κωλύματα.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή δικαιολογητικών που δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της αναφοράς των αιτήσεων των εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει μέσα από το ΟΠΣΥΔ αναφορά με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι εκπαιδευτικοί στην ηλεκτρονική τους αίτηση και συμπληρωμένα τα πεδία των ελέγχων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή πινάκων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνημμένους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούντων απόσπαση εκπαιδευτικών, προκειμένου τα αρμόδια Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν πρόταση

       Όχι Όχι


      • 7 Προτάσεις από τα αρμόδια Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αρμόδια συμβούλια (ΑΠΥΣΔΕ) προτείνουν τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς με αξιολογική κατάταξη

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή των προτάσεων των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ τις προτάσεις των ΑΠΥΣΔΕ για την απόσπαση των εκπαιδευτικών σε θέσεις ΣΕΠ

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση των προτάσεων των ΑΠΥΣΔΕ στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει τις προτάσεις των ΑΠΥΣΔΕ στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων για την δική του εισήγηση

       Όχι Όχι


      • 10 Εισήγηση από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων εισηγείται τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή προτάσεων στην ιεραρχία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει τις προτάσεις των ΑΠΥΣΔΕ και τους πίνακες με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων για υπογραφή ιεραρχικά

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται με βάση τις προτάσεις των ΑΠΥΣΔΕ και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται.

       Όχι Όχι


      • 13 Αποστολή της απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει τις αποφάσεις απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.