Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76cd31e8-3db9-40c4-9207-98e9f9d47aba 155579

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις στο Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για ένα σχολικό έτος. Τα σχολεία φορέων περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο-πρόσκληση αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ. Οι αποσπάσεις σε αυτά αφορούν σε διδακτικό έργο. Τα δικαιολογητικά και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση για απόσπαση σε σχολεία φορέων του ΥΠΑΙΘ

  Σημειώσεις

  Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης απόσπασηςΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ


       Μητρώα που τηρούνται

       Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
       Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους. Τα κωλύματα υποβολής αίτησης απόσπασης αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 1 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

        Βιογραφικό Σημείωμα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7597

       • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

        Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα απόσπασης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

       • Νόμος 3 (παρ.1) 4473 2017 78 Α

        Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Συμπληρώνει το άρθρο 19 του Νόμου 4440/2016

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100078

       • Νόμος 19 (παρ.1, περ. κβ) 4440 2016 224 Α

        Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

       • Νόμος 33 (παρ.1) 4415 2016 159 Α

        Περιγραφή Αναφέρεται στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στον Αρμενικό Κυανό Σταυρό και αντικαθιστά το άρθρο 6, παρ. 14 του ν. 1674/1986, ΦΕΚ 203Α΄

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

       • 1 Έκδοση εγκυκλίου-πρόσκλησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Επισημαίνεται ότι είναι η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ για ένα σχολικό έτος και όχι ξεχωριστή πρόσκληση μόνο για τα σχολεία φορέων

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο.

        Σημειώσεις Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς τα κωλύματα γίνεται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή δικαιολογητικών στα σχολεία φορέων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στα σχολεία φορέων που ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί τυχόν δικαιολογητικά που δεν μεταφορτώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα

        Όχι Όχι


       • 5 Εξαγωγή αναφοράς από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΥΔ) των αιτήσεων απόσπασης σε σχολεία φορέων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το αρμόδιο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξάγει αναφορά με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών από το ΟΠΣΥΔ

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή των προτάσεων των αρμόδιων συμβουλίων των σχολείων των φορέων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις προτάσεις των αρμοδίων συμβουλίων για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς

        Όχι Όχι


       • 7 Διαβίβαση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πρότασης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ, διαβιβάζει την πρόταση του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απόσπαση.

        Όχι Όχι


       • 8 Παραλαβή γνωμοδότησης ή βεβαίωσης πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στον Αρμενικό Κυανό Σταυρό

        Όχι Όχι


       • 9 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συλλογικών οργάνων των σχολείων φορέων του ΥΠΑΙΘ, τη σχετική γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται

        Όχι Όχι


       • 10 Αποστολή της απόφασης απόσπασης σε σχολεία φορέων ΥΠΑΙΘ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων ΥΠΑΙΘ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, στα σχολεία φορέων όπου έχουν αποσπαστεί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν τα σχολεία φορέων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.