Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfdd721a9-be2c-4120-b890-1d39a52346b0 712714

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Α' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται για ένα σχολικό έτος, Τα δικαιολογητικά και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο-πρόσκληση. Οι αποσπάσεις σε θέσεις ΣΕΠ περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ για ένα σχολικό έτος. Ωστόσο, δύναται να εκδοθούν επιπλέον προσκλήσεις μόνο για απόσπαση σε θέσεις ΣΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνει το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του ΥΠΑΙΘ. Οι ΣΕΠ αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985τΒ΄) ΚΥΑ και της κείμενης νομοθεσίας περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα, γι΄αυτό και επιλέγονται βάσει προσόντων με συγκεκριμένη ιεράρχιση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για απόσπαση σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τοποθέτηση σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Σημειώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου. Oι αιτούντες επιλέγουν μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Η αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ δύναται να υποβληθεί ανεξάρτητα από άλλη αίτηση απόσπασης για φορέα/υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης απόσπασης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κ.α. και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους σε μονάδες Ε.Α.Ε., δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αποκλειστικά στην Ειδική Αγωγή

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί ή αποσπαστεί μέσω ΕΣΚ, δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχει ανακληθεί κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96τΑ’) όπως αντικατέστησε την παρ. 4. του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ’).

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋπηρεσίας Προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τυχόν δικαιολογητικά υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 3 Αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού, σε άλλες αντισταθμιστικές δομές και σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας καθώς και την εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού, σε άλλες αντισταθμιστικές δομές και σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας καθώς και την εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τυχόν δικαιολογητικά υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Προϋπηρεσίας

       Όχι 4441

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2)έτη στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 77,78,83 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται γενικά στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, τις αποσπάσεις τον τρόπο επιλογής και τα προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Προεδρικό Διάταγμα 56 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και στην ευθύνη ως προς τη σύσταση και την πλήρωση θέσεων ΣΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 139654 2017 2985 Β

       Περιγραφή Αναφέρεται στις αποσπάσεις σε θέσεις ΣΕΠ, στα προσόντα και τα καθήκοντα των ΣΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202985

      • Νόμος 3 4473 2017 78 Α

       Περιγραφή Είναι οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Συμπληρώνει το άρθρο 19 του νόμου 4440/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100078

      • Νόμος 19 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Ειδικές διατάξεις που αφορούν στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 14 2817 2000 78 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται σε αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100078

      • Νόμος 6 2740 1999 186 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτείας ΥΠΑΙΘ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100186

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου-πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία των αποσπάσεων σε θέσεις ΣΕΠ και Θρησκευμάτων περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο - πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων. Η έκδοση της εγκυκλίου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων..

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την εγκύκλιο αποσπάσεων των μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του ΥΠΑΙΘ και όχι για ξεχωριστή εγκύκλιο μόνο για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων. Ωστόσο, εκτός της αρχικής, δύναται να εκδοθούν και επιπλέον εγκύκλιοι-προσκλήσεις μόνο για απόσπαση σε θέσεις ΣΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνει το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων και κατάθεση δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απόσπασης γίνεται στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ εντός των προθεσμιών και βάσει των οδηγιών που ορίζονται στην εγκύκλιο. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν επόμενες προσκλήσεις.

       Σημειώσεις Η αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ δύναται να υποβληθεί ανεξάρτητα από άλλη αίτηση απόσπασης για φορέα/υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ. Οι εκπαιδευτικοί καταχωρούν στο ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά με μεταφόρτωση (upload), βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά ως προς τυχόν κωλύματα, βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή δικαιολογητικών που δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της αναφοράς των αιτήσεων των εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει μέσα από το ΟΠΣΥΔ αναφορά με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι εκπαιδευτικοί στην ηλεκτρονική τους αίτηση και συμπληρωμένα τα πεδία των ελέγχων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή πινάκων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνημμένους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούντων απόσπαση εκπαιδευτικών, προκειμένου τα αρμόδια Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν πρόταση

       Όχι Όχι


      • 7 Προτάσεις από τα Ανώτερα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αρμόδια συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ) προτείνουν τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς με αξιολογική κατάταξη

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή των προτάσεων των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ για την απόσπαση των εκπαιδευτικών σε θέσεις ΣΕΠ

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση των προτάσεων του ΑΠΥΣΠΕ στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων για την δική του εισήγηση

       Όχι Όχι


      • 10 Εισήγηση από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων εισηγείται τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή προτάσεων στην ιεραρχία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ και τους πίνακες με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων ιεραρχικά

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται με βάση τις προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται.

       Όχι Όχι


      • 13 Αποστολή της απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει τις αποφάσεις απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.