Απόσπαση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3317ba3c-6c2e-494f-b247-f13c6cd41bfc 331736

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση των νεοξερχόμενων Αστυφυλάκων από τη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο (με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/2003) για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Τροχαίας, πλην των Επιτελείων αυτών, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς.

Εξαιρούνται οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας διαδικασίας καθώς και όσοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης για σοβαρούς λόγους υγείας τους και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογενείας τους ή εφόσον οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογενείας τους πάσχουν από δυσίατο νόσημα, όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 από 12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας όπως ισχύει και επιπλέον η οικογένεια τους δεν αριθμεί περισσότερα των δύο (2) μελών πλην των πασχόντων. Οι σοβαροί λόγοι υγείας, ο θάνατος ή το δυσίατο νόσημα αφορούν αποκλειστικά την οικογένεια, τους γονείς ή τα αδέλφια των ιδίων.

Η διάρκεια της απόσπασης στις περιπτώσεις που αφορούν τους σοβαρούς λόγους υγείας των ιδίων και για θάνατο ή σοβαρούς λόγους υγείας μέλους της οικογενείας τους μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη, ενώ στην περίπτωση δυσίατου νοσήματος μέχρι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.

Τελευταία ενημέρωση

20/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ) είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση νέων Αστυφυλάκων, Απόσπαση νεοεξερχόμενου Αστυφύλακα, Αποσπάσεις νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος να έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, να είναι νεοεξερχόμενος Αστυφύλακας και να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την τοποθέτησή του.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Η υποβολή των εν λόγω εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 7, 12, 19 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 7 παρ. 2 περιγράφονται οι προϋποθέσεις, τα επιμέρους κριτήρια και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την απόσπαση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων που αποφοιτούν από τη Σχολή Αστυφυλάκων (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 89/2019, άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 88/2019, άρθρο 4 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 12 παρ. 4 περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα επιμέρους κριτήρια αναφορικά με το δικαίωμα της υποβολής αίτησης μετάθεσης των αστυνομικών για Υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης ή εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης ή εντός του αυτού τόπου. Στο άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση ιζ΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την απόσπαση των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων που αποφοιτούν από τη Σχολή Αστυφυλάκων (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 93/2020).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Υπουργική Απόφαση 16884 2001 1386 Β

       Περιγραφή Στην απόφαση παρατίθενται τα δυσίατα νοσήματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201386

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία απόσπασης των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους σε Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση απόσπασης μαζί με τα τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση απόσπασης από τον ενδιαφερόμενο, αυτή εξετάζεται και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος. Η απόσπαση αποφασίζεται: Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν ο ο αστυνομικός αποσπάται εκτός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Διευθυντή -κατά περίπτωση- όταν ο αστυνομικός αποσπάται εντός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισότιμης Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου αστυνομικού.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.