Απόσπαση υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d8213d6-5cda-4289-832f-2ddece44d2a8 673297

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με απόσπαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α’) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)»

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκκινεί με αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου στο ΕΚΔΔΑ, το οποίο διατυπώνει τη γνώμη του για το αίτημα του υπαλλήλου. Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης ο/η Πρόεδρός του ΕΚΔΔΑ ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση.

Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου, μετά από πρόταση του/της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ για διάστημα μέχρι 3 έτη.

Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας βάσει του αρ.19 παρ.ιγ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου/νης για την απόσπαση σε θέση Ειδικου Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.

Σημειώσεις

Αίτηση του/της υπαλλήλου, συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών προς το ΕΚΔΔΑ για την απόσπαση σε θέση Ειδικου Επιστημονικού Προσωπικού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού λαμβάνει την Εισήγηση του/της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ για την απόσπαση Δημοσίου Υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού του ΕΚΔΔΑ προκειμένου να προετοιμάσει την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

    Η απόσπαση μπορεί να απορριφθεί είτε λόγο έλλειψης δικαιολογητικών, είτε μη υπογραφής απο το Αρμόδιο Όργανο της σχετικής απόφασης για την οποία απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

    Το ΕΚΔΔΑ και μέσω αυτού ο ενδιαφερόμενος ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές (α) Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαικού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου

       Ναι Ναι

      • 3 Προϋπηρεσίας Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών δεν έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, απαιτείται επί πλέον άρτια γνώση μιας ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών απο την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών απο την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αίτηση του/της Πρόεδρου του ΕΚΔΔΑ για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με απόσπαση απο συγκεκριμένο δημόσιο υπάλληλο βάσει της παρ.2 του αρ.12 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α) Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αίτηση του/της Πρόεδρου του ΕΚΔΔΑ για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με απόσπαση απο συγκεκριμένο δημόσιο υπάλληλο βάσει της παρ.2 του αρ.12 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Ο/Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ ενημερώνει για την ανάγκη κάλυψης μιας θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με απόσπαση με συγκεκριμένο δημόσιο υπάλληλο και αιτείται την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης βάσει της παρ.2 του αρ.12 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 105 2018 203 Α

       Περιγραφή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100203

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 57 2007 59 Α

       Περιγραφή Προσωπικό ΕΚΔΔΑ- Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ειδικό επιστημονικό προσωπικό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100059

      • Νόμος 25 1943 1991 50 Α

       Περιγραφή Προσόντα διορισμού για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100059

      • Νόμος 19 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Εξαιρούνται απο το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας οι αποσπάσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέχρι την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • 1 Αποστολή εγγράφου του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ για την επιλογή υπαλλήλου για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών έγγραφο από τον/την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ με το οποίο διαβιβάζεται έντυπη αίτηση και το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του/της ενδιαφερόμενου/ης υπαλλήλου και με το οποίο ο/η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ αιτείται την απόσπασή του/της. Το Υπουργείο Εσωτερικών παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί το σχετικό έγγραφο.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλει την αίτηση του για την πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΚΔΔΑ μαζί με το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της υπηρεσίας του. Στην συνέχεια ο/η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ γνωστοποίει την πρόθεση κάλυψης της θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΚΔΔΑ με τον συγκεκριμένο υπάλληλο και αιτήται την εκδοση της σχετικής ΥΑ απο τον Υπουργό Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων υπαλλήλων για απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), αφού λάβει το σχετικό αίτημα του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ για την απόσπαση κάποιου υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, ελέγχει εάν έχει υποβληθεί αρμοδίος και ελέγχει τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και σε περίπτωση που δεν πληρεί τις προυποθέσεις για την απόσπασή του σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ απορρίπτει την αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Σύνταξη της Υπουργικής Απόφασης για την απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΕΣ αφού έλενξε τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και υπο την προυπόθεση οτι πληρούνται οι προυποθέσεις για την απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, συντάσει την σχετική Απόφαση και την υποβάλει για υπογραφή προς το αρμόδιο όργανο.

       Ναι Όχι


      • 5 Υπογραφή της Απόφασης απόσπασης σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο όργανο (Προϊστάμενος/η Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣ) κατόπιν ελέγχου, υπογραφεί το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για την απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή της Απόφασης για την απόσπαση σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικου του ΥΠΕΣ με την παραλαβή της υπογεγραμμένης Απόφασης απόσπασης σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει να στείλει το ακριβές αντιγραφό αυτής στο ΕΚΔΔΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.