Απόφαση Προσωρινής Λειτουργίας Επιχείρησης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7e2fb485-494f-4229-92e6-afd59d4ca480 863296

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης στην περίπτωση που η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις του άρθρου 3 Κανονισμού 1071/2009 για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, δηλαδή πραγματική και σταθερή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εχέγγυα αξιοπιστίας, κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Η προσωρινή λειτουργία επιχείρησης έχει μέγιστη διάρκεια έξι (6) μηνών. Εάν η μεταφορική επιχείρηση έχει χάσει την επαγγελματική της επάρκεια λόγω θανάτου ή φυσικής αδυναμίας του διαχειριστή μεταφορών, η προσωρινή λειτουργία μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα για άλλους τρεις (3) μήνες, με αίτηση της επιχείρησης. Η διαδικασία αφορά και την περίπτωση έκδοσης απόφασης προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001, δηλαδή όταν το φυσικό πρόσωπο που έχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα πεθάνει ή καταστεί φυσικά ή δικαιοπρακτικά ανίκανο ή μεταβιβάσει την επιχείρηση με σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής στα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 4278/62 (Α 191) και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1061/71 (Α 270). Σε αυτήν την περίπτωση η απόφαση προσωρινής λειτουργίας εκδίδεται προς τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την επιχείρηση, όπως κληρονόμοι, δωρεοδόχοι κ.α. Στις περιπτώσεις του άρθρου 4 π.δ. 346/2001, η προσωρινή λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης έχει μέγιστη διάρκεια ένα (1) χρόνο, που μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα για άλλους έξι (6) μήνες, με αίτηση του προσώπου που νομιμοποιείται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση απόφασης προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης

Σημειώσεις

Η αίτηση προσδιορίζει την αιτία για την οποία ζητείται η προσωρινή λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης και περιέχει τα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της μεταφορικής επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ), όπως αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, ΑΦΜ. Η αίτηση υποβάλλεται από τη μεταφορική επιχείρηση όπως εκπροσωπείται νόμιμα ή, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 π.δ. 346/2001, από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την επιχείρηση, όπως κληρονόμοι, δωρεοδόχοι κ.α.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α 45) - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας καιτο ν. 3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσωρινή λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης Έκδοση Απόφασης Προσωρινής Λειτουργίας Επιχείρησης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση Προσωρινής Λειτουργίας Επιχείρησης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Έχει εκδοθεί για τη μεταφορική επιχείρηση άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας διαπίστωσε ότι η μεταφορική επιχείρηση δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις του άρθρου 3 Κανονισμού 1071/2009 για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, δηλαδή πραγματική και σταθερή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εχέγγυα αξιοπιστίας, κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το φυσικό πρόσωπο που έχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα στο όνομά του πέθανε ή κατέστη φυσικά ή δικαιοπρακτικά ανίκανος ή μεταβίβασε την επιχείρηση με σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής στα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 4278/62 (Α 191) και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1061/71 (Α 270).

       Ναι Ναι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο από το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα την επιχείρηση, υποβάλλονται με την αίτηση τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν κατά περίπτωση το δικαίωμα του αιτούντα να συνεχίσει την άσκηση της επιχείρησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 13 1071 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 21ηςΟκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης L 300/51 της14.11.2009

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20220221&from=EN

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 346 2001 233 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100233

      • 1 Κατάθεση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για έκδοση απόφασης προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η επιχείρηση

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Ελεγχος για επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων(ΕΜΜΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) εάν για τη μεταφορική επιχείρηση έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης Προσωρινής Λειτουργίας Επιχείρησης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης. Η απόφαση υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώριση προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) τα στοιχεία της προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.