Απόφαση (δυνητική) Αποχής Καθηκόντων Μελών ΔΕΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e2a4164-7157-4090-85fb-61932fdd9b91 108576

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή του διοικητικού μέτρου της αποχής καθηκόντων μέλους ΔΕΠ, κατά διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, κατόπιν άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Ασκηθείσης της πειθαρχικής δίωξης, δύναται ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και σχετικής ακρόασης του πειθαρχικώς διωκόμενου, να επιβάλλει το προαναφερθέν διοικητικό μέτρο. Το μέτρο ισχύει έως την έκδοση της Απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. έχει συγχρόνως την ιδιότητα οργάνου διοίκησης, το ερώτημα του Υπουργού προς την Σύγκλητο μπορεί να περιορισθεί στην αποχή μόνο ως προς καθήκοντα του οργάνου διοίκησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία είναι αυτοτελής, ωστόσο εκκινεί, εφόσον υφίσταται ενεργή πειθαρχική δίωξη από τον Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. Κατά συνέπεια μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια της ασκηθείσας από τον Πρύτανη πειθαρχικής δίωξης κατά μέλους ΔΕΠ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση


Τίτλος

Απόφαση (δυνητική) Αποχής Καθηκόντων Μελών ΔΕΠ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αποχής υφίσταται δικαίωμα δικαστικής προσφυγής (αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης αποχής (έλλειψης απάντησης) δεν υφίσταται προϋπόθεση για αίτημα έννομης προστασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση (Δυνητική) περί Αποχής Καθηκόντων μέλους ΔΕΠ. Απόφαση Αποχής από την άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση (Δυνητική) Αποχής Καθηκόντων Μελών ΔΕΠ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • Νόμος 194 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η διαδικασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Εγκύκλιος Φ.ΠΕΙΘ/136992/Ζ2 2022

       Περιγραφή Επισημάνσεις για την βέλτιστη εφαρμογή πειθαρχικών διατάξεων του κεφ. ΚΑ΄ του ν.4957/2022.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%9C%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-4%CE%A97

       ΑΔΑ Ω2ΜΝ46ΜΤΛΗ-4Ω7

      • 1 Γνωστοποίηση πειθαρχικής δίωξης μέλους ΔΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρύτανης του ΑΕΙ, κοινοποιεί ή γνωστοποιεί την ασκηθείσα πειθαρχική δίωξη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ : Ω2ΜΝ46ΜΤΛΗ-4Ω7

       Σημειώσεις Ενδεχομένως να απαιτείται αλληλογραφία με ανακριτικές, δικαστικές αρχές.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη σχεδίου εγγράφου αιτήματος Γνώμης Συγκλήτου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο αίτημα παροχής γνώμης της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή σχεδίου αιτήματος Γνώμης Συγκλήτου περί αποχής καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει το ερώτημα γνώμης Συγκλήτου.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και αποστολή αιτήματος Γνώμης Συγκλήτου στο ΑΕΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Συνήθεις αποδέκτες : Σύγκλητος, Πρύτανης.

       Όχι Όχι


      • 5 Περιέλευση Γνώμης Συγκλήτου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γνώμη της Συγκλήτου περί αποχής καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) περιέρχεται εγγράφως στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Σημειώσεις Η Γνώμη της Συγκλήτου για την διαδικασία (δυνητικής) αποχής καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. (κατ΄ αρθ. 194, παρ. 3 ν.4957/2022), συνιστάται να αποστέλλεται, περιλαμβάνοντας το πλήρες πρακτικό, το σκεπτικό της σχετικής συζήτησης (όχι μόνο το αποτέλεσμα αυτής) καθώς και τα τυχόν συνημμένα.

       Όχι Όχι


      • 6 Κλήση σε ακρόαση του πειθαρχικώς διωκόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πειθαρχικώς διωκόμενος καλείται σε ακρόαση (έγγραφες απόψεις).

       Σημειώσεις Η κλήση επιδίδεται στον πειθαρχικώς διωκόμενο.

       Όχι Όχι


      • 7 Περιέλευση απόψεων του πειθαρχικώς διωκόμενου στο ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Περιέλευση των εγγράφων απόψεων του πειθαρχικώς διωκόμενου (ακρόαση) στο ΥΠΑΙΘ. Σε περίπτωση μη τήρησης της τεθείσας προθεσμίας από τον διωκόμενο, συνεχίζεται η διαδικασία άνευ ακρόασής του.

       Σημειώσεις Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης τίθεται υπόψη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Κρίση του Υπουργού Παιδείας περί επιβολής του μέτρου της αποχής καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Υπουργός, βάσει των στοιχείων του φακέλου, αποφασίζει περί της επιβολής ή μη του διοικητικού μέτρου της αποχής καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).

       Όχι Όχι


      • 9 Σε περίπτωση κρίσης περί επιβολής του μέτρου Αποχής Καθηκόντων : Σύνταξη σχεδίου Απόφασης Αποχής Καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται Απόφαση περί αποχής από τα καθήκοντα μέλους ΔΕΠ, αναλόγως με τις οδηγίες του αποφασίζοντος οργάνου (Υπουργού).

       Ναι Όχι


      • 10 Υπογραφή Αποχής Καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αποχή μέλους ΔΕΠ από τα καθήκοντά του αφορά σε αποχή από κάθε διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως επίσης και από τη συμμετοχή του στα διάφορα πανεπιστημιακά όργανα και στις επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών ή στα εκλεκτορικά σώματα. Ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.

       Ναι Όχι


      • 11 Πρωτοκόλληση και αποστολή Απόφασης αποχής καθηκόντων στους αποδέκτες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπογραφείσα Απόφαση αποστέλλεται στους νόμιμους αποδέκτες.

       Σημειώσεις Συνήθεις αποδέκτες : Πρύτανης οικείου ΑΕΙ, ενδιαφερόμενος. Η διαδικασία εκτέλεσης γίνεται από το οικείο ΑΕΙ.

       Ναι Όχι


      • 12 Σε περίπτωση κρίσης περί μη επιβολής μέτρου Αποχής Καθηκόντων, λήγει η διαδικασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κρίσης περί μη επιβολής του μέτρου ή μη κρίσης, δεν εκδίδεται Απόφαση.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.