Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας Λόγω Κτήσης Αλλοδαπής Ιθαγένειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb97fe2b5-1d29-4998-a104-dbf9d74d8bf2 679970

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
1
)

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας μετά από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών και απευθύνεται σε Έλληνες υπηκόους, μονίμους κατοίκους εξωτερικού, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών (υπόδειγμα σελ. 6 και 7 εγκυκλίου)

Σημειώσεις

Ο αιτών υποβάλει αυτοπροσώπως την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους που ζητά την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποβολή Ελληνικής Ιθαγένειας

      Επίσημος τίτλος

      Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας Λόγω Κτήσης Αλλοδαπής Ιθαγένειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D5

       ,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν θα πρέπει να διώκεται ποινικά για κακούργημα ή πλημμέλημα.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Ισχύει μόνο σε περίπτωση άρρενος: ο αιτών δεν υπέχει ή καθυστερεί από πλευράς του στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμη απαλλαγή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ή λόγω σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ο αιτών θα πρέπει να είναι ενήλικος.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Ο αιτών θα πρέπει να κατέχει και αλλοδαπή ιθαγένεια (πρόληψη ανιθαγένειας).

       Όχι Όχι

      • 6 Υπηκοότητας Ο αιτών θα πρέπει να έχει αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσει οικειοθελώς αλλοδαπή ιθαγένεια κράτους που απαγορεύει την κατοχή πολλαπλής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 7 Υπηκοότητας Ο αιτών θα πρέπει να έχει αναλάβει δημόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος, το οποίο δεν επιτρέπει την κατοχή ξένης ιθαγένειας.

       Ναι Ναι

      • 1 Προξενικά Τέλη, όπως προβλέπονται από το Π.Δ.16/2014 ΦΕΚ. 24/Α/2014. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100024

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό ΟΤΑ

       Πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό Δήμο ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Μητρώο Πολιτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7358

      • 2 Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον υφίσταται) Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον υφίσταται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση από τον αιτούντα δια ζώσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 3 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή ταυτότητας. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται αντίγραφο μόνο των σελίδων εκείνων που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του (αλλοδαπού) διαβατηρίου, εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία αναγράφονται (και) με λατινικούς χαρακτήρες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι α. δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα και β.(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση άρρενος) δεν υπέχει ή καθυστερεί από πλευράς του στρατιωτική υποχρέωση, αναγράφοντας επιπλέον την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι α. δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα και β.(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση άρρενος) δεν υπέχει ή καθυστερεί από πλευράς του στρατιωτική υποχρέωση, αναγράφοντας επιπλέον την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Έγγραφο που να βεβαιώνει την ανάγκη περί αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας (πχ αναγγελία πρόσληψης σε δημόσια υπηρεσία της αλλοδαπής, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη, βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή της Προξενικής Αρχής ότι η εν λόγω χώρα δεν αποδέχεται την πολλαπλή ιθαγένεια, κ.ο.κ.) Βεβαίωση

       Έγγραφο που να βεβαιώνει την ανάγκη περί αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας (πχ αναγγελία πρόσληψης σε δημόσια υπηρεσία της αλλοδαπής, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη, βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή της Προξενικής Αρχής ότι η εν λόγω χώρα δεν αποδέχεται την πολλαπλή ιθαγένεια, κ.ο.κ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 16 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Αποβάλλει την Ελληνική Ιθαγένεια, μετά από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όποιος: α) Απέκτησε με τη βούλησή του αλλοδαπή ιθαγένεια, ή β) Ανέλαβε δημόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος, εφόσον η ανάληψη της υπηρεσίας αυτής συνεπάγεται κτήση της ιθαγένειας του εν λόγω κράτους. Η άδεια δύναται για εξαιρετικούς λόγους να παρέχεται και μετά την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας, οπότε η αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την παροχή της άδειας. Αποβάλλει επίσης την Ελληνική Ιθαγένεια όποιος έχει αποκτήσει και αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον γίνει δεκτή από τον πιο πάνω Υπουργό αίτηση του περί αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην περίπτωση αυτή η αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται από την αποδοχή της αίτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Εγκύκλιος 40 2014

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας - Άρθρο 16 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A990%CE%92%CE%9D-%CE%9C%CE%92%CE%A8%22&page=0

       ΑΔΑ Ω90ΒΝ-ΜΒΨ

      • 1 Παραλαβή αίτησης από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή στη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, όπου πρωτοκολλείται και χρεώνεται σε αρμόδιοΤμήμα. Ακολούθως χρεώνεται σε εισηγητή του αρμοδίου Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου και αλληλογραφία με συναρμόδιες αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τυχόν ελλείψεις του φακέλου αντιμετωπίζονται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση φακέλου στο Συμβούλιο Ιθαγένειας προς γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, το οποίο γνωμοδοτεί περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος. Η εισήγηση των θεμάτων γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας. Η γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας είναι απλή και μη δεσμευτική από τον Υπουργό.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη πρακτικού συνεδρίασης Συμβουλίου Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πρακτικών από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και υπογραφή αυτών από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Μη γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Ιθαγένειας και αναπομπή σε νέα κρίση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Ιθαγένειας δεν καταλήγει σε γνωμοδότηση και αναπέμπει την υπόθεση σε νέα κρίση, προκειμένου να αναζητηθούν πρόσθετα στοιχεία. Συνεπώς, η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα 2.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί αποδοχής του αιτήματος αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα, μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και σε συναρμόδιες υπηρεσίες.

       Ναι Ναι


      • 9 Αποστολή της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση της απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανακοινώνεται στον αιτούντα μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και σε συναρμόδιες υπηρεσίες, το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση αποδοχής του αιτήματος περί αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας.

       Σημειώσεις Εάν ο αιτών έχει ήδη αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια, δίδεται εντολή διαγραφής του από τα ελληνικά δημοτολόγια και μητρώα αρρένων (σε περίπτωση άρρενος). Εάν ο αιτών δεν έχει αποκτήσει ακόμη αλλοδαπή ιθαγένεια, η εν λόγω εντολή διαγραφής από τα δημοτολόγια θα δοθεί μετά την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο, για την οριστική απόκτηση της αλλοδαπής ιθαγένειας (προκειμένου να μην καταστεί ο αιτών ανιθαγενής).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.