Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας Τέκνου Λόγω Υιοθεσίας από Αλλοδαπό Γονέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7258f136-e288-4b94-b4b7-a19a3a770a09 725813

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Από 30 έως 40 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου, λόγω υιοθεσίας του από αλλοδαπό την ιθαγένεια του οποίου αποκτά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κατόπιν αίτησης του υιοθετήσαντος, δύναται ο υιοθετηθείς να αποβάλει την ελληνική ιθαγένεια, με τις εξής προϋποθέσεις: να αποκτά την αλλοδαπή ιθαγένεια, να μη διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα, και στην περίπτωση άρρενος να μην υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση. Η αποβολή της ιθαγένειας γίνεται κατόπιν έκδοσης απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών και δη την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποβολής ελληνικής ιθαγένειας, ανήλικου υιοθετηθέντος τέκνου, λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό

Σημειώσεις

Η αίτηση, αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας, υποβάλλεται από τον θετό γονέα, για λογαριασμό του υιοθετηθέντος τέκνου, στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή εφόσον αν ο αιτών/αιτούσα είναι κάτοικος αλλοδαπής, ενώ αν διαμένει στην Ελλάδα η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να αποφανθεί χωρίς την υποβολή απόψεων της Διοίκησης χωρίς νομικές συνέπειες για τους ασκούντες το έννομο μέσο της αίτησης ακύρωσης.Άλλο

    Η αίτηση ακύρωσης προβλέπεται από το άρθρο 27 του ν.702/1977, και ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης της Διοίκησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποβολή Ελληνικής ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας

      Αποβολή Ελληνικής ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό

      Αποβολή Ελληνικής ιθαγένειας κατόπιν υιοθεσίας από αλλοδαπό και κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας

      Επίσημος τίτλος

      Απώλεια Ελληνικής ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Το υιοθετηθέν τέκνο, για λογαριασμό του οποίου αιτείται ο θετός γονέας, πρέπει να είναι ανήλικο

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Το υιοθετηθέν τέκνο, για λογαριασμό του οποίου αιτείται ο θετός γονέας, θα πρέπει να έχει αποκτήσει την ιθαγένεια του θετού γονέα (πρόληψη ανιθαγένειας)

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Το υιοθετηθέν τέκνο, για λογαριασμό του οποίου αιτείται ο θετός γονέας, δε θα πρέπει να διώκεται ποινικά για κακούργημα ή πλημμέλημα

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Ισχύει μόνο στην περίπτωση άρρενος, και αφορά στην μη υποχρέωση ή καθυστέρηση, από πλευράς του υιοθετηθέντος τέκνου, στρατιωτικής υποχρέωσης

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβάλλονται από τους αιτούντες/αιτούσες προξενικά τέλη σύμφωνα με το Π.Δ. 16/2004 μόνο εφόσον η αίτηση υποβληθεί ελληνική Προξενική Αρχή στον τόπο κατοικίας του/της αιτούντος/αιτούσης.Επισημαίνεται ότι για κάθε πρόσθετη επικύρωση δικαιολογητικού που υποβάλλει ο/η αιτών/αιτούσα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 10 ευρώ. 30 € - 40 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον υφίσταται) του υιοθετηθέντος τέκνου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον υφίσταται) του υιοθετηθέντος τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάθεση από τον αιτούντα θετό γονέα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ασφαλείας των αλλοδαπών αρχών με το οποίο πιστοποιούνται τα στοιχεία του υιοθετηθέντος τέκνου και αποδεικνύεται η κατοχή αλλοδαπής ιθαγένειας Διαβατήριο

       Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ασφαλείας των αλλοδαπών αρχών με το οποίο πιστοποιούνται τα στοιχεία του υιοθετηθέντος τέκνου και αποδεικνύεται η κατοχή αλλοδαπής ιθαγένειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται αντίγραφο εκείνων μόνο των σελίδων του διαβατηρίου που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του υιοθετηθέντος τέκνου (για λογαριασμό του/της οποίου/οποίας κατατίθεται η αίτηση από τον θετό γονέα), ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του διαβατηρίου, εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία αναγράφονται (και) με λατινικούς χαρακτήρες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3971

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Επί της ληξιαρχικής πράξης πρέπει να έχει καταχωρηθεί η πράξη της υιοθεσίας. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Επί της ληξιαρχικής πράξης πρέπει να έχει καταχωρηθεί η πράξη της υιοθεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 4 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση ελληνικού δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση των υποψηφίων θετών γονέων. Σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση έλαβε χώρα στην αλλοδαπή αυτή θα πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητη και να έχει κηρυχθεί εκτελεστή Απόφαση

       Τελεσίδικη δικαστική απόφαση ελληνικού δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση των υποψηφίων θετών γονέων. Σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση έλαβε χώρα στην αλλοδαπή αυτή θα πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητη και να έχει κηρυχθεί εκτελεστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1127

      • Νόμος 20 Νόμος 3284/2004 2004 217 Α

       Περιγραφή Έλληνας/Ελληνίδα που υιοθετήθηκε όντας ανήλικ-ος/η από αλλοδαπούς, μπορεί κατόπιν αίτησης των θετών γονέων να αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια με την προϋπόθεση ότι αποκτά την αλλοδαπή ιθαγένεια. Η αποβολή της ιθαγένειας γίνεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών μετά από εκτίμηση των ειδικών συνθηκών ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας. Η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή, εάν ο υιοθετηθείς υπέχει ή καθυστερεί στρατιωτική υποχρέωση ή διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • 1 Παραλαβή αίτησης από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από την οικεία ελληνική Προξενική Αρχή, στην οποία κατατίθενται εφόσον ο/η αιτών/αιτούσα θετός γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, στη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ή κατατίθενται στη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας , όπου πρωτοκολλείται και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα και ακολούθως χρεώνεται σε εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου και αλληλογραφία με συναρμόδιες αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τυχόν ελλείψεις του φακέλου αντιμετωπίζονται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση φακέλου στο Συμβούλιο Ιθαγένειας προς γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο πληρότητας δικαιολογητικών υπάρχει πιθανότητα να αναζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά στοιχείο που δύναται να επηρεάσει τον εκτιμώμενο χρόνο περί της ολοκλήρωσης εξέτασης του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η υπόθεση εισάγεται στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, το οποίο γνωμοδοτεί περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος. Η εισήγηση των θεμάτων γίνεται από τον/την Προϊστάμε-νο/νητου Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά, με απλή γνώμη, η οποία δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη γνωμοδότησης και αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών επαναλαμβάνεται η διαδικασία του βήματος 2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξέτασης της υπόθεσης λόγω λήξης ωραρίου του Συμβουλίου Ιθαγένειας επαναλαμβάνεται η διαδικασία 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις αλλάζει ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης και κυμαίνεται από 15 ημέρες έως 1 μήνα

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη πρακτικού συνεδρίασης Συμβουλίου Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πρακτικών από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και υπογραφή αυτών από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα, μέσω της ελληνικής Προξενικής Αρχής

       Ναι Ναι


      • 7 Αναπομπή της υπόθεσης από το Συμβούλιο Ιθαγένειας σε νέα κρίση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Ιθαγένειας δεν καταλήγει σε γνωμοδότηση και αναπέμπει την υπόθεση σε νέα κρίση προκειμένου να αναζητηθούν πρόσθετα στοιχεία. Συνεπώς η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα 2

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί αποδοχής του αιτήματος αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περιγραφή της απόφασης αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση της απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποιείται στον αιτούντα μέσω της ελληνικής Προξενικής Αρχής και σε συναρμόδιες υπηρεσίες το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση αποδοχής του αιτήματος αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.