Αρχική Εκπαίδευση Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6a2d86a0-3f80-41db-9dbe-645c4e17b6a6 374183

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

11 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων, στην ενημέρωσή τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και στη συμπλήρωση των γνώσεών τους, ώστε να αντιμετωπίζουν εθνικά προβλήματα και να προβάλλουν τη χώρα μέσω διπλωματικών συνεργασιών και σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς. Mε την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Διπλωματική Ακαδημία, οι εκπαιδευόμενοι διορίζονται στον Διπλωματικό Κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διαδικασία απευθύνεται στους φορείς που την εκτελούν και σε δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια σπουδών στην Διπλωματική Ακαδημία. Δύνανται επίσης, να ασκούνται σε διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, να πραγματοποιούν, κατά περίπτωση, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό και να συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αρχική Εκπαίδευση Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Επιτυχία στον εισαγωγικό Διαγωνισμό για Υποψηφίους Ακολούθους Πρεσβείας που προκηρύσσεται και διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρακτικό αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων με πίνακα επιτυχόντων. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρακτικό αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων με πίνακα επιτυχόντων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποστέλλεται στη Διπλωματική Ακαδημία από τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΠΕΞ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 44-49 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ περί Διπλωματικής Ακαδημίας του Νόμου: "Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-7 2 2016 6 Α

       Περιγραφή Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100006

      • 1 Επιτυχής Ολοκλήρωση των εξετάσεων για Υποψηφίους Ακολούθους Πρεσβείας και εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιτυχόντες των εξετάσεων του εισαγωγικού διαγωνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, καταχωρούνται ως Υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας, προκειμένου να φοιτήσουν στη Διπλωματική Ακαδημία.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια σπουδών στη Διπλωματική Ακαδημία, πραγματοποιούν, κατά περίπτωση, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό και συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Δύνανται επίσης, να ασκούνται σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξιτήριες εξετάσεις των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών. Ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων προσδιορίζεται για κάθε μάθημα ή ενότητα μαθημάτων σε εύλογο χρόνο πριν από τις εξετάσεις, από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

       Σημειώσεις Εάν ο σπουδαστής δεν προσέλθει σε εξέταση μαθήματος/μαθημάτων ή δεν συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία, δύναται να επαναλάβει την εξέταση εντός το πολύ δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση της βαθμολογίας του μαθήματος. Εάν εκ νέου αποτύχει ή δεν προσέλθει στην εξέταση, θεωρείται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού του ως Ακολούθου Πρεσβείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Διορισμός στον Διπλωματικό Κλάδο με τον βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ως επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής που έχει συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία στις εξετάσεις. Ορίζεται ημερομηνία ορκομωσίας των επιτυχόντων, οι οποίοι εν συνεχεία διορίζονται στον Διπλωματικό Κλάδο με τον αρχικό βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.