Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων / οικοδομοτεχνικών έργων (eΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5ca4606-762b-4c71-a889-b1d5900ebaca 311113

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διευθύνσεις εισφορών μισθωτών & μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και απευθύνεται σε εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). Απευθύνεται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις εισφορών μισθωτών & μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του. Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων, που δεν είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή για τη λήψη ΑΑΕ οποιασδήποτε αιτίας, εκτός από το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου που εκτελούν. Το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους εργοδότες, με χρήση των κωδικών που χορηγούνται κατά την πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων / οικοδομοτεχνικών έργων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κωδικός χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ ως Εργοδότες

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων / οικοδομοτεχνικών έργων (eΕΦΚΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων / Οικοδομοτεχνικών Έργων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 περί χορήγησης ΑΑΕ σχετικά με τους υπόχρεους και την εκπλήρωση εργοδοτικών και ατομικών υποχρεώσεων κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητάς τους. Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών, απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση των οφειλών, προκειμένου να εκδοθεί ΑΑΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος ως πιστοποιημένος χρήστης στο σύστημα να διαθέτει κωδικούς e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να γνωρίζει το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος σε περίπτωση δια ζώσης εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ, απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ, απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 5392

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 οικ. 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ. Το άρθρο 6 αυτής αφορά την έκδοση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Υπουργική Απόφαση 15435/913 2020 1559 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του Ν. 4611/2019 και σε αυτήν ορίζονται η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201559

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Νόμος 23-30 4611 2019 73 Α

       Περιγραφή Ορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, ειδικοί όροι, καθώς και η διάρκεια ισχύος του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100073

      • Εγκύκλιος 306179 2020

       Περιγραφή Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%9A%CE%A046%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9194?inline=true

       ΑΔΑ Ψ0ΚΠ46ΜΑΠΣ-Α94

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909/31-3-2021/21 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση κωδικών e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/elegkhos-egkurotetas-phorologikon-kai-asphalistikon-stoikheion/asphalistike-enemeroteta-ergodoton-koinon-epikheireseon-oikodomotekhnikon-ergon-eephka

       Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται μέσω του gov.gr στην ιστοσελίδα https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml όπου γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση των κωδικών e-ΕΦΚΑ

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή νέας αίτησης ΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

       Σημειώσεις Αφορά εργοδότη κοινών επιχειρήσεων.

       Ναι Όχι


      • 3 Επιλογή αιτίας ΑΑΕ και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την αιτία έκδοσης ΑΑΕ και υποβάλλει την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος του αποτελέσματος της υποβληθείσας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Από την οθόνη με τις υποβληθείσες αιτήσεις του, ο χρήστης ελέγχει το αποτέλεσμα της αίτησής του.

       Ναι Όχι


      • 5 Εκτύπωση ΑΑΕ ή Ενημερωτικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει το ΑΑΕ ή Ενημερωτικό Σημείωμα σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιλογή νέας αίτησης ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου.

       Σημειώσεις Αφορά εργοδότη Οικοδομοτεχνικού έργου που επιθυμεί να εκδώσει ΑΑΕ για μεταβίβαση όλου ή μέρους απογεγραμμένου στον e-ΕΦΚΑ ιδιωτικού οικοδομικού έργου, σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, γονική παροχή, δωρεά ή έκδοση ΑΑΕ δημοσίου έργου για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος του αποτελέσματος της υποβληθείσας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Από την οθόνη με τις υποβληθείσες αιτήσεις του, ο χρήστης ελέγχει το αποτέλεσμα της αίτησής του.

       Ναι Όχι


      • 9 Εκτύπωση ΑΑΕ ή Βεβαίωσης Οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει το ΑΑΕ ή Βεβαίωση Οφειλής σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.