Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση66623d14-2c19-481e-9c71-d5a28a1d5a31 119372 Social security clearance of natural/legal persons (e-EFKA)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διευθύνσεις εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Παρατηρήσεις

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας Φυσικών / Νομικών Προσώπων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 περί χορήγησης ΑΑΕ σχετικά με τους υπόχρεους και την εκπλήρωση εργοδοτικών και ατομικών υποχρεώσεων κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητάς τους. Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών, απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση των οφειλών προκειμένου να εκδοθεί ΑΑΕ.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Κατοχή ή γνώση του ΑΜΚΑ

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Κατοχή ή γνώση ΑΦΜ του/της ενδιαφερομένου/ης

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 οικ. 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ. Το άρθρο 6 αυτής αφορά την έκδοση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Υπουργική Απόφαση 15435/913 2020 1559 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του Ν. 4611/2019 και σε αυτήν ορίζονται η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201559

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Νόμος 23-30 4611 2019 73 Α

       Περιγραφή Ορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, ειδικοί όροι, καθώς και η διάρκεια ισχύος του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100073

      • Εγκύκλιος 39588 2021

       Περιγραφή Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9C%CE%9C%CE%9346%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A7%CE%A43%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΜΜΓ46ΜΑΠΣ-ΧΤ3

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909/31-3-2021/21 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση κωδικών TaxisNet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση των κωδικών TaxisNet.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ (αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή νέας αίτησης ΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το μενού επιλογών το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή αιτίας χορήγησης ΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει μία αιτία χορήγησης ΑΑΕ.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιλογή Βεβαίωσης καταχώρισης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης και υποβολή αίτησης έκδοσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί την επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης», σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν αφορά υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή αίτησης και εκτύπωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει και εκτυπώνει τη Βεβαίωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης.

       Ναι Ναι


      • 7 Επιλογή ΑΑΕ και υποβολή αίτησης έκδοσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την έκδοση ΑΑΕ και υποβάλλει την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος του αποτελέσματος της υποβληθείσας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Από την οθόνη με τις υποβληθείσες αιτήσεις του, ο χρήστης ελέγχει το αποτέλεσμα της αίτησής του.

       Ναι Όχι


      • 9 Εκτύπωση ΑΑΕ ή Ενημερωτικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης (απογεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ) εκτυπώνει το ΑΑΕ ή Ενημερωτικό Σημείωμα σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών.

       Ναι Ναι


      • 10 Επιλογή αίτησης Αναπόγραφου και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Αφορά μη απογεγραμμένα στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

       Ναι Όχι


      • 11 Εκτύπωση ΑΑΕ ή Ενημερωτικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει το ΑΑΕ ή το Ενημερωτικό Σημείωμα σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.