Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση49a79a32-4679-4fc9-97d0-0bd8601711f4 800057

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης Μισθωτών με την οποία παρέχεται η δυνατότητα άντλησης της ασφαλιστικής ιστορίας μισθωτών ασφαλισμένων από 1.1.2002 και εφεξής. Ο Ατομικός Λογαριασμός παρέχει κρίσιμα ασφαλιστικά μεγέθη (ημέρες εργασίας, κλάδους ασφάλισης, αποδοχές κ.λπ.), που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης χορηγείται μόνο για ενημέρωση του ασφαλισμένου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η Χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρέχεται και από τα ΚΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης μισθωτών

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση κατόπιν επίσκεψης στο ΚΕΠ ή σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ ή ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Να έχει ξεκινήσει ασφάλιση μετά την 1.1.2002, η οποία έχει δηλωθεί μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ασφαλισμένος να κατέχει προσωπικούς κωδικούς TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Κατοχή ΑΜΚΑ

       Σύνδεσμος https://www.amka.gr/AMKAGR/

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 295542 2020

       Περιγραφή Γενικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο αναλύεται η ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A97%CE%A5%CE%9846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-1%CE%9C%CE%A0%22&page=0

       ΑΔΑ Ω7ΥΘ46ΜΑΠΣ-1ΜΠ

      • Αναγκαστικός Νόμος 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση σε ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος σε επίσκεψη του στο ΚΕΠ ταυτοποιείται με την επίδειξη πρωτότυπου ταυτοποιητικού εγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ με τον κωδικό χρήστη που διαθέτει προβαίνει για λογαριασμό του ενδιαφερομένου στη διεκπεραίωση της διαδικασίας στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, ταυτοποιώντας πρώτα τον ΑΜΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκτύπωση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει το έντυπο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από υπάλληλο ΚΕΠ και για λογαριαμό του ενδιαφερομένου προηγείται της εκτύπωσης του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, η εκτύπωση του ειδικού εντύπου συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα.

       Όχι Ναι


      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση κωδικών TaxisNet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση του ΑΜΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκτύπωση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.