Αυτεπάγγελτη Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2568b819-93f2-465f-af2e-2ca9f8f66033 919954

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτεπάγγελτη απόλυση ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω: α. τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 8 περ. β΄ του ν.2622/1998 ή β. στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ή γ. έλλειψης πίστης στο Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας, ή δ. Υγείας ή ε. αποτυχίας στη βασική εκπαίδευση και απευθύνεται στους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες που εμπίπτουν σε κάποια απο τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει απο την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ότι Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας: α. καταδικάστηκε τελεσίδικα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 8 περ. β΄ του ν.2622/1998 ή β. στερήθηκε τα πολιτικά δικαιώματά του ή γ. επέδειξε έλλειψη πίστης στο Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας, ή δ. εμπίπτει σε κάποια απο τις περιπτώσεις που προβλεπεται για το αστυνομικό προσωπικό απόλυση για λόγους υγείας ή ε. απέτυχε στη βασική εκπαίδευση.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόλυση Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα Λόγω Τελεσίδικης Καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου, Απόλυση Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα Λόγω Στέρησης Πολιτικών Δικαιωμάτων, Απόλυση Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα Λόγω Έλλειψης Πίστης στο Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας, Απόλυση Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα για Λόγους Υγείας, Απόλυση Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα Λόγω αποτυχίας στη Βασική Εκπαίδευση.

      Επίσημος τίτλος

      Αυτεπάγγελτη Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Δικαστικές Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες απολύονται αυτεπάγγελτα, αν καταδικασθούν με τελεσίδικη απόφαση σε κάθειρξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή σε φυλάκιση για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση καθήκοντος, παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, λαθρεμπορία, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων ή του νόμου περί αλλοδαπών.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες απολύονται αυτεπάγγελτα αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες απολύονται αυτεπάγγελτα αν εκδηλώσουν έλλειψη πίστης στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

       Ναι Ναι

      • 4 Ιατρικές Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες απολύονται αυτεπάγγελτα στις περιπτώσεις που για το αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται απόλυση για λόγους υγείας.

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες απολύονται αυτεπάγγελτα αν αποτύχουν στη βασική εκπαίδευση.

       Ναι Ναι

      • 1 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ , 2, 15 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της απόλυσης και στη διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100150

      • Νόμος 4 παρ. 8 περ. β΄, γ΄, ε΄, στ΄και ζ΄ 2622 1998 237 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις περιπτώσεις απόλυσης Συνοριακών Φυλάκων, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.5 άρ.1 του ν.3181/2003.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237 και https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100218

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Διατάξεις με τις οποίες ορίζεται ότι, για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2622/1998.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • 1 Αναφορές Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ιεραρχική αναφορά των Υπηρεσιών που υπηρετούν Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί ότι: α. καταδικάστηκαν τελεσίδικα από ποινικό δικαστήριο για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 περ. β΄ του ν. 2622/1998 αδίκημα ή β. στερήθηκαν τα Πολιτικά Δικαιώματά τους, ή γ. επέδειξαν έλλειψη πίστης στο Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας ή δ. εμπίπτουν σε κάποια απο τις περιπτώσεις που προβλέπεται για το αστυνομικό προσωπικό απόλυση για λόγους υγείας ή ε. απέτυχαν στη Βασική Εκπαίδευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης απόλυσης Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση απόλυσης απο τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση απόφασης απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση απόλυσης, κοινοποιείται στην Υπηρεσία του απολυόμενου για ενημέρωσή του, αφου δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διάυγεια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.