Αυτοδίκαιη αποβολή δικηγορικής ιδιότητας λόγω συνδρομής ασυμβίβαστου ή κωλύματος του Κώδικα περί Δικηγόρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcc363868-e469-4d63-8f84-5ca0659ff496 363868

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου και στη διαγραφή από το μητρώο του συλλόγου κάθε μέλους που στο πρόσωπό του/της συντρέχει περίπτωση από αυτές που αποκλείουν τη δυνατότητα διορισμού ως δικηγόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραίτησης του Δικηγόρου

Σημειώσεις

Κατάθεση αίτησης παραίτησης Δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο όταν στο πρόσωπό του συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του νόμου για τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης όταν υποπίπτει στην αντίληψή του ασυμβίβαστο ή κώλυμα της διάταξης του άρθρου 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποφάσεις αυτοδίκαιης αποβολής δικηγορικής ιδιότητας λόγω συνδρομής ασυμβίβαστου ή κωλύματος του Κώδικα Δικηγόρων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Εκείνος που μετά τον διορισμό του στερείται για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Εκείνος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική, δημοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εκείνος που αποκτά την εμπορική ιδιότητα με βάση τον εμπορικό νόμο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εμπορική επιχείρηση ή κοινοπραξία- εκτός αν στην τελευταία περίπτωση άλλος ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Εκείνος που ασκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ή μεσίτη, καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπηρεσία ή απασχόληση που δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Αυτεπάγγελτη διαπίστωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης της αποστέρησης της δικηγορικής ιδιότητας, όταν συντρέχουν τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα της διάταξης του άρθρου 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Απαιτείται υποβολή αίτησης του δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και ακολουθεί η έκδοση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αυτού που αποδέχεται την παραίτηση του δικηγόρου.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβίβαση από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της αίτησης παραίτησης του δικηγόρου και της απόφασης διοικητικού συμβουλίου, με την οποία αποδέχεται την παραίτηση. Απόφαση

       Διαβίβαση από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της αίτησης παραίτησης του δικηγόρου και της απόφασης διοικητικού συμβουλίου, με την οποία αποδέχεται την παραίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 7 4194 2013 208 Α

       Περιγραφή Άρθρο 7 Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου 1. Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικηγόρου και διαγράφεται από το μητρώο του συλλόγου του οποίου είναι μέλος: α) Εκείνος που στο πρόσωπο του συντρέχει περίπτωση από αυτές που αποκλείουν τη δυνατότητα διορισμού του ως δικηγόρου κατά τις διατάξεις του Κώδικα. β) Εκείνος που μετά τον διορισμό του στερείται για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6. γ) Εκείνος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έμμισθη θέση με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική, δημοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα. δ) Εκείνος που αποκτά την εμπορική ιδιότητα με βάση τον εμπορικό νόμο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εμπορική επιχείρηση ή κοινοπραξία (εκτός αν στην τελευταία περίπτωση άλλος ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά). ε) Εκείνος που ασκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ή μεσίτη, καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπηρεσία ή απασχόληση που δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα. 2. Δικηγόρος, που στο πρόσωπό του συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, υπο-χρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον σύλλογο που ανήκει και να υποβάλλει την παραίτησή του. 3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του οικείου δικηγορικού συλλόγου, βεβαιώνει την απώλεια της ιδιότητας του δικηγόρου, αφότου επήλθε το γεγονός που την προκάλεσε. Η απόφαση αυτή, ανακοινώνεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το κύρος των διαδικαστικών και δικονομικών πράξεων που διενήργησε ο δικηγόρος μέχρι την έκδοση της πιο πάνω απόφασης δεν θίγεται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100208

      • Νόμος 2 4745 2020 214 Α
      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης και απόφασης διοικητικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης οικείου δικηγορικού συλλόγου και απόφασης διοικητικού συμβουλίου αυτού που αποδέχεται την παραίτηση του δικηγόρου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε Προϊστάμενο Τμήματος-Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή περίληψης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανακοίνωση της απόφασης στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και κοινοποίηση στο δικηγόρο

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.