Αυτοδίκαιη παύση εγγραφών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb304ab90-521c-466f-9eba-34a2cacf2921 372259

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Εφόσον στο πρόσωπο ενός αλλοδαπού συντρέχει μία από τις παρακάτω αναφερόμενες νομικές διατάξεις, τα αρμόδια, κατά περίπτωση, αστυνομικά όργανα, ανάλογα με την Αστυνομική Διεύθυνση επιβολής του μέτρου, οφείλουν να προβούν στην αυτοδίκαιη παύση της σχετικής καταχώρισης του αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) Η διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. συνεπάγεται και τη διαγραφή της σχετικής καταχώρισης από το N. SIS.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με διευκρινιστικές διαταγές της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής πολιτικής, η αναφορά στο άρθρο 6 περ. ii΄, περί διαγραφής από τον Κατάλογο των ανεπιθύμητων σε περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής, επ' ουδενί αφορά πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί στο κατάλογο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ει μη μόνον πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί λόγω προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής (άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3907/2011). Διαφορετική προσέγγιση θα παραβίαζε τις διατάξεις του νόμου 4251/2014.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη διαγραφή του διοικητικού μέτρου απαγόρευσης εισόδου και διαμονής από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αυτοδίκαιη παύση διοικητικών μέτρων από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.)

      Επίσημος τίτλος

      Αυτοδίκαιη παύση εγγραφών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών
      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει να ισχύει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 Κ.Υ.Α., ήτοι: Η εγγραφή παύει αυτοδικαίως να ισχύει: α. Με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος της απόφασης εγγραφής. β. Από την ανάκληση ή την ακύρωση της διοικητικής απόφασης απέλασης ή επιστροφής βάσει της οποίας έγινε η εγγραφή. γ. Από την έκδοση βουλεύματος του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο επιτρέπεται η επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα (παρ. 3 άρθρου 74 Π.Κ., όπως ισχύει) και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο βούλευμα. δ. Με την κατάργηση της δικαστικής απόφασης που επέβαλε την απέλαση. ε. Από την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης απέλασης ή επιστροφής από το αρμόδιο δικαστήριο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή αυτή.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Ειδάλλως, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ αριθ. 4000/4/32-ν΄ από 17-03-2017 Κ.Υ.Α., ήτοι: Οι εγγραφές στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή κάθειρξης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης εισόδου που καθορίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τέτοιο χρονικό διάστημα, οι κατά το προηγούμενο εδάφιο εγγραφές διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την εκτέλεση της πρώτης απόφασης απέλασης, εφόσον το κατ’ άρθρο 110 παρ. 4 ν. 4055/2012 βούλευμα δεν εκδοθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

       Ναι Ναι

      • 3 Δικαστικές Διαφορετικά, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 7 του νόμου 4322/2015, ήτοι: Δικαστικές απελάσεις που έχουν επιβληθεί με βάση ποινή φυλάκισης παύουν να ισχύουν και δεν εκτελούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. (Αφορά εγγραφές στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. που εισήχθησαν κατόπιν έκδοσης δικαστικής απέλασης με βάση ποινή φυλάκισης).

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 περ. ii του Ν. 4251/2014, η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με διευκρινιστικές διαταγές της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής πολιτικής, η αναφορά στο εν λόγω άρθρο περί διαγραφής από τον Κατάλογο των ανεπιθύμητων σε περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής, επ ουδενί αφορά πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί στο κατάλογο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ει μη μόνον πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί λόγω προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής (άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3907/2011). Διαφορετική προσέγγιση θα παραβίαζε τις διατάξεις του νόμου 4251/2014.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 14 4322 2015 42 Α

       Περιγραφή Άρθρο 14 παρ. 7

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100042

      • Νόμος 6 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 6 "...Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιμώνται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής υπηρεσία: i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής". Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με διευκρινιστικές διαταγές της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής πολιτικής, η αναφορά στο εν λόγω άρθρο περί διαγραφής από τον Κατάλογο των ανεπιθύμητων σε περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής, επ' ουδενί αφορά πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί στο κατάλογο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ει μη μόνον πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί λόγω προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής (άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3907/2011). Διαφορετική προσέγγιση θα παραβίαζε τις διατάξεις του νόμου 4251/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 110 4055 2012 51 Α

       Περιγραφή Άρθρο 110 παρ. 4

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100051

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1, 2 4000/4/32-ν΄ 2017 1140 Β

       Περιγραφή Άρθρο 2 παρ. 2 Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1, το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2805), αντικαθίσταται ως ακολούθως: γ. των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου και προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους αρμόδιους για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής, από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201140

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 4000/4/32-λα΄ 2012 2805 Β

       Περιγραφή Άρθρο 3 παρ. 2. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2, "... τα αρμόδια για την εγγραφή όργανα σε περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της απόφασης εγγραφής, υποχρεούνται να μεριμνούν: α. Για τη διαγραφή των στοιχείων του αλλοδαπού από τον εν λόγω κατάλογο, καθώς και από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202805

      • 1 Ενημέρωση της Διεύθυνσης που επέβαλε το διοικητικό μέτρο απαγόρευσης εισόδου και διαμονής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών (ανάλογα με την Διεύθυνση επιβολής του μέτρου), είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιες για την αυτοδίκαιη παύση των καταχωρίσεων από Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

       Σημειώσεις Η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνεται είτε από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό, είτε από τους εμπλεκόμενους φορείς.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια ελέγχου στις σχετικές βάσεις δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση σχετικής απόφασης από το, κατά περίπτωση, αρμόδιο αστυνομικό όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αρμόδια όργανα για την έκδοση αποφάσεων περί αυτοδίκαιης παύσης από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. είναι, κατά περίπτωση: α) Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, β) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών και γ) προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι αρμόδιοι για θέματα αλλοδαπών ανώτεροι αξιωματικοί, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής, από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005.

       Σημειώσεις Βλέπε άρθρο 4 παρ. 2 περ. α΄ της υπ' αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05/10/2012 Κ.Υ.Α. και άρθρο 1 παρ. 1 της υπ' αριθ. 4000/4/32-ν΄ από 31/03/2017 Κ.Υ.Α.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων και του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.