Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ. (για φυσικά πρόσωπα)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7269aa25-ac2f-4641-852c-0701ec14b481 726925

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ. για φυσικά πρόσωπα με σκοπό την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή δεν επιθυμούν την παραλαβή του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εγγραφή φυσικού προσώπου

Σημειώσεις

Για παραλαβή κλειδάριθμου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Εναλλακτικό έννομο μέσο προστασίας ή έφεσης: Ιεραρχική Προσφυγή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ. (για φυσικά πρόσωπα)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από το φυσικό πρόσωπο απαιτείται έγγραφο ταυτοποίησης σε ισχύ, το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίζουν και έντυπο διαμονής σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Απαιτείται ο Α.Φ.Μ. να μην είναι απενεργοποιημένος, να μην ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που απεβίωσε και ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/02.09.2015 να μην εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φυσικού προσώπου στη Δ.Ο.Υ.

       Όχι Όχι

      • 4 Ταυτοπροσωπίας Η παραλαβή του κλειδαρίθμου από τρίτο πρόσωπο γίνεται με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για τη συγκεκριμένη διαδικασία και επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης σε ισχύ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίζουν και έντυπο διαμονής σε ισχύ.

       Ναι Ναι

      • 5 Ταυτοπροσωπίας Η παραλαβή του κλειδαρίθμου για τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικος, υπό δικαστική συμπαράσταση κ.λπ.), γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο με την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης σε ισχύ, τα στοιχεία του οποίου ως νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίζουν και έντυπο διαμονής σε ισχύ.

       Ναι Ναι

      • 1 Άδεια διαμονής Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε υπηκόους τρίτων χωρών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 2 Εξουσιοδότηση - υπεύθυνη δήλωση Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση - υπεύθυνη δήλωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση - υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τρίτο πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 3 Συμβολαιογραφικό έγγραφο Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικό πληρεξούσιο - συμβολαιογραφικό έγγραφο για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τρίτο πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3139

      • Άλλο Α.1077 2021 1433 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία αριθμ. Α.1082/10-04-2020 (Β1303) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201433

       ΑΔΑ ΨΝ2Ι46ΜΠ3Ζ-8ΒΚ

      • Άλλο Α.1094 2020 1641 Β

       Περιγραφή Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201641

       ΑΔΑ 6Σ9Ε46ΜΠ3Ζ-1ΔΩ

      • Άλλο Α.1082 2020 1303 Β

       Περιγραφή Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201303

       ΑΔΑ 6ΓΟΚ46ΜΠ3Ζ-Ω7Ι

      • Άλλο ΠΟΛ.1118 2015 1138 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201138

       ΑΔΑ 7ΔΩΕΗ-ΘΟΖ

      • Άλλο ΠΟΛ.1178 2010 1916 Β

       Περιγραφή Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201916

       ΑΔΑ 4ΙΦΜΗ-ΤΛ

      • 1 Παραλαβή ηλεκτρονικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή ηλεκτρονικής αίτησης για κλειδάριθμο από το φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή δεν επιθυμεί την παραλαβή του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξυπηρέτηση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξυπηρέτηση του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. με την προϋπόθεση ότι το έγγραφο ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του, όπου ο νόμος ορίζει, είναι καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχοι συστημικοί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος πως ο Α.Φ.Μ. δεν είναι απενεργοποιημένος, ο Α.Φ.Μ. δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που απεβίωσε και ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/02.09.2015 δεν εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος δικαιολογητικών, αντιπαραβολή ταυτοποιητικού εγγράφου με το Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS και έλεγχος της σχέσης εκπροσώπησης από το Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

       Ναι Όχι


      • 5 Εξυπηρέτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του/-ης αιτούντος/-σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξυπηρέτηση του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του/-ης αιτούντος/-σης εφόσον το έγγραφο ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του, όπου ο νόμος ορίζει, δεν είναι καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχοι συστημικοί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος πως ο Α.Φ.Μ. δεν είναι απενεργοποιημένος, ο Α.Φ.Μ. δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που απεβίωσε και ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/02.09.2015 δεν εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος δικαιολογητικών, αντιπαραβολή ταυτοποιητικού εγγράφου με το Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS και έλεγχος της σχέσης εκπροσώπησης από το Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS με τα ορθά στοιχεία του φυσικού προσώπου και του εκπροσώπου του.

       Ναι Όχι


      • 9 Έγκριση της ηλεκτρονικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έγκριση της ηλεκτρονικής αίτησης

       Όχι Όχι


      • 10 Απόδοση κλειδαρίθμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απόδοση βεβαίωσης με τον κλειδάριθμο στο φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του και λήψη ενυπόγραφης βεβαίωσης από το φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του πως αποδόθηκε η προαναφερθείσα βεβαίωση και αποστολή συστημικά του κλειδαρίθμου στο δηλωθέν e-mail της ηλεκτρονικής αίτησης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.