Αυτοψία μονάδων παραγωγής ζωικών υποπροϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση038f644b-9af2-48d6-81ec-ffa8c9506a71 161114

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια αυτοψίας σε μονάδες παραγωγής ζωικών υποπροϊόντων για την ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων στους χώρους παραγωγής τους, αυτεπάγγελτα, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της υπηρεσίας (τακτικός έλεγχος) ή ύστερα από αναφορά/καταγγελία (έκτακτος έλεγχος) ή να γίνει προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση σε συστάσεις που έχουν ζητηθεί σε προηγούμενο έλεγχο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (επανέλεγχος).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Ειδικότερα, ελέγχεται ο χειρισμός (συλλογή - ταυτοποίηση - αποθήκευση - αποστολή - ιχνηλασιμότητα) των ζωικών υποπροϊόντων, που προκύπτουν, κατά τη βασική δραστηριότητα μιας εγκατάστασης όπως εκτροφές ζώων, σφαγεία, επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης, καταστήματα λιανικής πώλησης και λοιπούς χώρους παραγωγής τους, από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της οικείας Eνότητας ή Περιφέρειας, ήτοι τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αναφορά/Καταγγελία

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Καταγγελία για επιχείρηση/εγκατάσταση.

  Σημειώσεις

  Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει καταγγελία σε περιπτώσεις διαπίστωσης μη συμμορφώσεων στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας ΠΕ ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Εφόσον επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις ή διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης ο υπεύθυνος εγκατάστασης ΖΥΠ μπορεί να ασκήσει: α) ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4235/2014 και β) ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που προβλέπονται από τον ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α) – Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έλεγχος σε μονάδες παραγωγής ζωικών υποπροϊόντων Έλεγχος για την ορθή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων στους χώρους παραγωγής τους

       Επίσημος τίτλος

       Αυτοψία μονάδων παραγωγής ζωικών υποπροϊόντων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Επαγγελματικές Ο έλεγχος διενεργείται σε χώρους, όπου κατά τη διάρκεια της βασικής δραστηριότητας παράγονται Ζωικά Υποπροϊόντα ως επακόλουθο. Τέτοιοι χώροι είναι οι εκτροφές ζώων, τα σφαγεία, οι επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης, οι ψυκτικές αποθήκες, τα καταστήματα λιανικής πώλησης και και κάθε άλλος χώρος όπου μπορούν να βρεθούν υλικά ζωικής προέλευσης τα οποία πλέον δεν προορίζονται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο.

        Όχι Όχι

       • 1 Προγραμματισμός επισήμων ελέγχων σε μονάδες παραγωγής Ζωικών Υποπροϊόντων Πρόγραμμα

        Προγραμματισμός επισήμων ελέγχων σε μονάδες παραγωγής Ζωικών Υποπροϊόντων

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων προγραμματίζουν, στην αρχή του έτους, τους επισήμους ελέγχους που θα διεξαχθούν κατά το τρέχον έτος βάσει ανάλυσης επικυνδινότητας. Στο πλαίσιο διαξαγωγής των ελέγχων αυτών συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος των παραγόμενων Ζωικών Υποπροϊόντων

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλων για τη διεξαγωγή του ελέγχου (κλιμάκιο ελέγχου) Απόφαση

        Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλων για τη διεξαγωγή του ελέγχου (κλιμάκιο ελέγχου)

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Κανονισμός 1069/2009/EK 2009

        Περιγραφή Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα).

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&from=en

       • Κανονισμός 142 2011

        Περιγραφή Για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα, οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&from=LV

       • Υπουργική Απόφαση 9,13 612/118658 2020 1983 Β

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για την Ιχνηλασιμότητα -Συλλογή - Αποθήκευση- Επισήμανση -Μεταφορά και τους Επίσημους Ελέγχους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201983

        ΑΔΑ ΩΥΣΚ4653ΠΓ-ΤΣΚ

       • Εγκύκλιος 4881/130319/24-12-2012 2012

        Περιγραφή Αφορά στην κατηγοριοποίηση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), στους βασικούς παραγωγούς ΖΥΠ, καθώς και στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία.


       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή σχετικής καταγγελίας        Ναι Όχι


       • 3 Έκδοση έγγραφου προγραμματισμού τακτικών ελέγχων        Ναι Όχι


       • 4 Συλλογή πληροφοριών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος φακέλου της επιχείρησης με το σχεδιάγραμμα της επιχείρησης/εγκατάστασης και την τεχνική περιγραφή των διαδικασιών (όπου υπάρχει) για τον εντοπισμό των σημείων και των σταδίων στα οποία παράγονται τα Ζωικά Υποπροϊόντα -Έλεγχος ιστορικού συμμόρφωσης βάσει των αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων εφόσον υπάρχουν

        Σημειώσεις Αν η δραστηριότητα απαιτεί HACCP στην επιχείρηση τότε ελέγχεται και αυτό ως προς τις αναφορές του για τα Ζωικά Υποπροϊόντα.

        Όχι Όχι


       • 5 Επιτόπιος έλεγχος για τη συλλογή και την ταυτοποίηση ΖΥΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Παρακολούθηση του τρόπου συλλογής (χωριστής συλλογής ) των ζωικών υποπροϊόντων, της ορθής κατηγοριοποίησης τους, και της άμεσης ταυτοποίησης τους. Έλεγχος για την ύπαρξη περιεκτών σε όλα τα σημεία που αναμένεται να προκύψουν Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) κατά την διάρκεια των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης και αν οι περιέκτες αντιστοιχούν στην ανάλογη κατηγορία ΖΥΠ. Παρακολουθούμε τον χρόνο που παρέρχεται από την παραγωγή ως την συλλογή, την καταλληλότητα (υλικό -στεγανότητα), την επάρκεια και τη χωρητικότητα των περιεκτών για κάθε κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων καθώς και τη σήμανση τους με χρωματικό διαχωρισμό.

        Σημειώσεις Οι περιέκτες επισημαίνονται, με ετικέτα - 20x30 εκατοστών - στην οποία αναγράφεται η κατηγορία, και φέρει χρωματικό κώδικα με ανεξίτηλη χρωστική ουσία ως εξής: i) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 1, χρησιμοποιείται μαύρο χρώμα ii) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 2 (εκτός της κόπρου και του περιεχομένου του πεπτικού συστήματος), χρησιμοποιείται κίτρινο χρώμα iii) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 3, χρησιμοποιείται πράσινο χρώμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μπλε χρώμα.

        Όχι Όχι


       • 6 Επιτόπιος Ελεγχος για την προσωρινή αποθήκευση ΖΥΠ


        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχουμε αν υπάρχει ειδικός χώρος αποκλειστικής χρήσης για την αποθήκευση των Ζωικών Υποπροϊόντων. Στην περίπτωση που τα ΖΥΠ δεν απομακρύνονται καθημερινά ελέγχουμε αν αυτός διαθέτει ψυκτικό μηχάνημα και συστήματα καταγραφής της θερμοκρασίας. Ελέγχουμε εάν στην είσοδο του χώρου αυτού υπάρχει μόνιμη ειδική σήμανση που να δηλώνει τη χρήση "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ". Ελέγχουμε εάν υπάρχουν κατάλληλοι περιέκτες ανά κατηγορία υλικών με αντίστοιχη σήμανση.

        Σημειώσεις Σε περιπτώσεις που αποθηκεύονται Ζωικά Υποπροϊόντα περισσότερων της μιας κατηγορίας ελέγχουμε επιπλέον αν οι περιέκτες είναι καλυμμένοι /κλειστοί από πάνω. Σε περιπτώσεις που αποθηκεύονται Ζωικά Υποπροϊόντα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την σίτιση ζώων ελέγχουμε κατά την αποθήκευση να μην έρχονται σε επαφή υλικά διαφορετικής φύσης και προέλευσης

        Όχι Όχι


       • 7 Επιτόπιος 'Ελεγχος για την τήρηση των κανόνων υγιεινής - Αρχεία/Διαδικασίες

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχονται -τα προγράμματα καθαρισμού και απολυμάνσεων των χώρων αποθήκευσης και των περιεκτών μετά την εκκένωση τους, τα προγράμματα προστασίας από έντομα, τρωκτικά και πτηνά καθώς και την τεκμηρίωση εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. - οι διαδικασίες για την μετακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με τα ΖΥΠ, ειδικές ενδυμασίες, αν έχουν γίνει εκπαιδεύσεις προσωπικού κλπ. -τα καταγραφικά των ψυκτικών αποθηκών και τις βαθμονομίσεις των οργάνων

        Σημειώσεις Ειδικότερα προσοχή χρειάζεται στα σημεία μεταφορτώσεων των υλικών από τους περιέκτες των σημείων παραγωγής στους μεγαλύτερους περιέκτες στις αποθήκες. Ελέγχεται αν υπάρχουν σημεία για την απολύμανση των ποδιών κατά τις μετακινήσεις, αν υπάρχει σαπούνι και ζεστό νερό για πλύσιμο των χεριών κλπ

        Όχι Όχι


       • 8 Επιτόπιος Ελεγχος για την ιχνηλασιμότητα


        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται αν τηρούνται : -Αρχεία ημερήσιας καταγραφής παραγομένων ανά είδος και κατηγορία -Μητρώο αποστολών -Εμπορικά έγγραφα (με επιβεβαίωση παραλαβής) -Ζυγολόγια Γίνεται αντιστοίχιση των παραγόμενων ποσοτήτων ΖΥΠ σε σχέση με τις αναμενόμενες ανά δραστηριότητα όπου είναι εφικτό και των παραγομένων ποσοτήτων σε σχέση με τις απεσταλμένες ποσότητες ΕΠίσης ελέγχεται αν - γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος για τα ΖΥΠ - τηρούνται ελέγχουμε αν είναι σωστά συμπληρωμένα σε όλα τα πεδία και αν ο προορισμός είναι ορθός και εγκεκριμένος - χρησιμοποιούνται καταχωρισμένα οχήματα για τις αντίστοιχες αποστολές

        Σημειώσεις Ο Υπεύθυνος της επιχείρησης οφείλει να τηρεί αρχείο με το σύνολο των πελατών/ παραληπτών για τα ΖΥΠ που αποστέλλει προς διαχείριση (εγκρίσεις/καταχωρήσεις δραστηριοτήτων ΖΥΠ), όπως και για τα οχήματα που χρησιμοποιεί.

        Όχι Όχι


       • 9 Σύνταξη έκθεσης ελέγχου και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το κλιμάκιο ελέγχου συντάσσει έκθεση ελέγχου και στην περίπτωση μη συμμορφώσεων φτιάχνει πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Κατά περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 23 του Νόμου 4235/2014.

        Σημειώσεις Διαβιβάζεται η έκθεση στον ενδιαφερόμενο και στην Κεντρική υπηρεσία και τοποθετείται στον φάκελο της επιχείρησης

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.