Βαθμολογικές Μεταβολές λόγω Ανδραγαθίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeef10d48-7299-43f4-add6-38117b6faab7 104872

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις βαθμολογικές μεταβολές που επέρχονται στο ένστολο αστυνομικό προσωπικό, λόγω απονομής σε αυτό, του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας και απευθύνεται σε Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμους, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. Οι Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε το μετάλλιο Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, προάγονται στον επόμενο βαθμό. Οι προαγόμενοι, δεν εξελίσσονται περαιτέρω αν δεν έχουν ή δεν αποκτήσουν τα προσόντα που προβλέπονται, για κάθε βαθμό, από τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε το μετάλλιο Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξη τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, εντάσσονται σε αυτό, με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα και λογίζεται ότι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για τη συμμετοχή τους στις προαγωγικές εξετάσεις του π.δ. 82/2006.

3. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης, αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του Προεδρικού Διατάγματος απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα


Τίτλος

βαθμολογικές Μεταβολές λόγω Ανδραγαθίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση προαγωγής του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, στον επόμενο βαθμό, λόγω απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, Απόφαση ένταξης των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα, λόγω απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, Ανδραγαθία κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας

      Επίσημος τίτλος

      Βαθμολογικές Μεταβολές Λόγω Ανδραγαθίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικό Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Προεδρικό Διάταγμα απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες,

       Όχι Όχι

      • Νόμος 15 παρ. 3 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τις βαθμολογικές μεταβολές που επέρχονται στους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες, λόγω απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 2, 3, 4 και 16 622 1985 231 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν την ιεραρχική τάξη, την μορφή, τις προϋποθέσεις απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες. (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 1 του Π.Δ. 58/1996 και 1 του Π.Δ. 239/1999)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100231

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 και 2 παρ. 2, 3, 4 144 1991 59 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις και την διαδικασία απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες και τις βαθμολογικές μεταβολές που επέρχεται στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό. (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 31 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 6/2018 και 2 του Π.Δ. 111/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100059

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4. 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • 1 Παραλαβή του Προεδρικού Διατάγματος απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος απονομής του μεταλλίου Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης προαγωγής στον επόμενο βαθμό, για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής στο επόμενο βαθμό, για τους τιμώμενους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 3 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, για τους τιμώμενους, Ανθυπαστυνόμους, με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης ένταξης των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα, για τους τιμώμενους, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες, με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση ένταξης, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 5 Έγκριση πίστωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή του Προεδρικού Διατάγματος, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Ναι


      • 7 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος και αποφάσεων προαγωγής ή ένταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος, της απόφασης προαγωγής στον επόμενο βαθμό και της απόφασης ένταξης στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων, αφού το Προεδρικό Διάταγμα και η απόφαση ένταξης δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια, για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.