Βαθμολογική κατάταξη βάσει μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17669647-8e79-46ea-b5c5-37da67f831bb 543568

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού έκαστου δημόσιου φορέα., Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη βαθμολογική κατάταξη βάσει μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σε υπαλλήλους του δημοσίου κατηγορίας ΠΕ ή TE, που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού έκαστου δημόσιου φορέα.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για βαθμολογική κατάταξη βάσει μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Σημειώσεις

Η αίτηση βαθμολογικής κατάταξης υποβάλλεται από τον δημόσιο υπάλληλο στην Υπηρεσία στην οποία υπάγεται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού, έχει υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του αιτούντος για την πρόοδο της αίτησής του, που εκκρεμεί ενώπιόν της εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βαθμολογική κατάταξη βάσει μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ή τα διδακτορικά διπλώματα της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και ισότιμοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: 1) Σε περίπτωση κατάθεσης μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και ισότιμος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, και τη σχετική κείμενη νομοθεσία, ως εκ τούτου θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με τον τίτλο βεβαίωση αναγνώρισης και Ισοτιμίας από τον αρμόδια φορέα πιστοποίησης. 2) Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η ορκωμοσία υπαλλήλου, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις του, θεωρείται διπλωματούχος του οικείου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ), αρκεί να του χορηγηθεί από το οικείο Τμήμα στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του στο Πρόγραμμα, ο βαθμός των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας και ότι αναμένεται το τυπικό της ορκωμοσίας, την οποία και καταθέτει μαζί με την αίτηση του στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού. Σε κάθε περίπτωση, ο υπάλληλος έχει την υποχρέωση μετά την ορκωμοσία του να υποβάλει στην Υπηρεσία του και τον σχετικό τίτλο σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 25 4369 2016 33 Α

       Περιγραφή Για τους κατόχους μεταπτυχιακοί τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100033

      • Νόμος 80, 82 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Για τους κατόχους μεταπτυχιακοί τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165 2016

       Περιγραφή Ειδικές περιπτώσεις εισαγωγικού βαθμού. Μείωση του χρόνου προαγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%2279%CE%9C%CE%A6465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%A6%CE%99%CE%9B%22&page=0

       ΑΔΑ 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του υπαλλήλου συνοδεύεται από τον σχετικό τίτλο σπουδών.

       Σημειώσεις Αρμόδια είνια η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα στον οποίο υπάγεται ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζεται το αν πληρούνται οι τιθέμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την βαθμολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω της κατοχής του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών.

       Όχι Όχι


      • 3 Βαθμολογική κατάταξη στον εισαγωγικό βαθμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν πρόκειται για νέο διορισμό, θα πραγματοποιηθεί η βαθμολογική του κατάταξη στον προβλεπόμενο για τους κατόχους Μεταπτυχιακού, εισαγωγικό βαθμό.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπιστωτική πράξη βαθμολογικής προώθησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν πρόκειται για υπάλληλο που ήδη υπηρετεί στον φορέα, με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών θα λάβει την αντίστοιχη βαθμολογική προώθηση των δύο (2) ετών, η οποία θα αποτυπωθεί σε μια διαπιστωτικού χαρακτήρα πράξη.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός (1) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.