Βεβαίωση Ακινησίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας ή Ιδιωτικής Χρήσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e7313ac-e608-4098-ad3c-bad5292b7db2 373136

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) φορτηγού αυτοκινήτου με αίτηση του κατόχου του και τη θέση του φορτηγού αυτοκινήτου σε προσωρινή ακινησία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ή Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) μπορεί να καταθέτει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) στην υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος και να θέτει το φορτηγό αυτοκίνητο σε προσωρινή ακινησία. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.

2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων που βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία φυλάσσονται στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών σε όλη τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας. Το φορτηγό αυτοκίνητο απαγορεύεται να κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας και φυλάσσεται σε συγκεκριμένο χώρο φύλαξης (άρθρο 45 παρ. 6 ν. 2992/2002).

3. Οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να διακόπτουν τις υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ εφόσον θέτουν σε προσωρινή ακινησία όλα τα ΦΔΧ που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η ΚΥΑ αριθμ. Φ.10035/2523/131/2016 (ΦΕΚ Β 2896), όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Βεβαίωσης Ακινησίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας ή Ιδιωτικής Χρήσης.

Σημειώσεις

Εάν το φορτηγό αυτοκίνητο ανήκει στην κυριότητα ή την κατοχή περισσοτέρων προσώπων, η αίτηση υποβάλλεται από όλους τους συνιδιοκτήτες ή από κοινού κατόχους. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών ή κατόχων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου φύλαξης του φορτηγού αυτοκινήτου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ακινησία Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), Ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ)

      Επίσημος τίτλος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Άλλο Κατάθεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) φορτηγού αυτοκινήτου που κυκλοφορεί ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) ή ως φορτηγό δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ).

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Το πρόσωπο που θέτει το φορτηγό αυτοκίνητο σε προσωρινή ακινησία έχει την κυριότητα του φορτηγού αυτοκινήτου ή το κατέχει βάσει σύμβασης αγοράς με παρακράτηση κυριότητας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

       Όχι Όχι

      • 1 Αδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου Άδεια κυκλοφορίας

       Αδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 2 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας. Άλλο

       Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 3 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η εκπροσώπησή του νομικού προσώπου, όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η εκπροσώπησή του νομικού προσώπου, όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 121 4199 2013 216 Α

       Περιγραφή Προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100216

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.10035/2523/131 2016 2896 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013 (Α 216).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202896

      • Υπουργική Απόφαση Α2/29542/5347 1991 707 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/91.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200707

      • Νόμος 3887 2010 174 Α

       Περιγραφή Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100174

      • Νόμος 45 παράγραφος 6 2992 2002 54 Α

       Περιγραφή Φύλαξη οχήματος σε προσωρινή ακινησία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100054

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για θέση σε προσωρινή ακινησία και τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση της προσωρινής ακινησίας φορτηγού αυτοκινήτου στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων την προσωρινή ακινησία του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγού αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.