Βεβαίωση Διεθνούς Λεωφορειακής Γραμμής για Ίδιο Λογαριασμό, προς Χώρα Μέλος της Ε.Ε.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa1c4d667-22f8-4f3d-a01e-2e0330851444 690164

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης Διεθνούς Λεωφορειακής Γραμμής για Ίδιο Λογαριασμό, προς Χώρα Μέλος της Ε.Ε.. Μεταφορές που εκτελούνται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον:

— η μεταφορά αποτελεί απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και

— τα χρησιμοποιούμενα οχήματα ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχουν αγορασθεί από αυτό με δόσεις ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακροπρόθεσμης σύμβασης μίσθωσης, και οδηγούνται από μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως, η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με ταυτοποιητικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), ενώ σε περίπτωση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται και η θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου στην υποβαλλόμενη αίτηση, από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Κώδικας διοικητικής διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση για οδικές μεταφορές για ίδιο λογαριασμό που εκτελούνται με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ κρατών μελών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009

      Επίσημος τίτλος

      Διεθνής Λεωφορειακή Γραμμή για Ίδιο Λογαριασμό, προς Χώρα Μέλος της Ε.Ε. (Βεβαίωση)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η μεταφορά εκτελείται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η μεταφορά αποτελεί απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Τα χρησιμοποιούμενα οχήματα ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχουν αγορασθεί από αυτό με δόσεις ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακροπρόθεσμης σύμβασης μίσθωσης, και οδηγούνται από μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τηρούνται οι κανόνες που αφορούν τα πρότυπα που ισχύουν για τους οδηγούς και τα οχήματα, όπως ορίζονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Στο πούλμαν ή στο λεωφορείο θα επιβαίνουν μόνο όσοι έχουν σχέση με το επιτελούμενο έργο της επιχείρησης (π.χ είναι υπάλληλοι ή μέλη συλλόγου κ.ά.).

       Όχι Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου από τα οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και το έργο/σκοπός της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου από τα οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και το έργο/σκοπός της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου το οποίο είναι ιδιόκτητο ή αγοράσθηκε με δόσεις ή αποτελεί το αντικείμενο μακροπρόθεσμης σύμβασης μίσθωσης (σε περίπτωση μίσθωσης, πέραν από την άδεια κυκλοφορίας, κατατίθενται και το συμφωνητικό μίσθωσης του λεωφορείου, 5ετούς διάρκειας τουλάχιστον, και το αποδεικτικό κατάθεσης του συμφωνητικού μίσθωσης στη Δ.Ο.Υ.) Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου το οποίο είναι ιδιόκτητο ή αγοράσθηκε με δόσεις ή αποτελεί το αντικείμενο μακροπρόθεσμης σύμβασης μίσθωσης (σε περίπτωση μίσθωσης, πέραν από την άδεια κυκλοφορίας, κατατίθενται και το συμφωνητικό μίσθωσης του λεωφορείου, 5ετούς διάρκειας τουλάχιστον, και το αποδεικτικό κατάθεσης του συμφωνητικού μίσθωσης στη Δ.Ο.Υ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 3 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι μεταφορές εκτελούνται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και αποτελούν απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι μεταφορές εκτελούνται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και αποτελούν απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2 και 5 1073 2009

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.561/2006. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/88-105)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1073&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Άρθρο 9 και Παράρτημα V 361 2014

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 361/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα παραστατικά διεθνών επιβατικών μεταφορών που πραγματοποιούνται με πούλμαν και λεωφορείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2121/98 της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0361&from=EL

      • 1 Κατάθεση αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.