Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa9c60d34-2d2d-46f8-a332-06efaf118e3f 431516

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε ένωση αθλητικών σωματείων η οποία έχει λάβει αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) είτε λογίζεται ως αναγνωρισμένη σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 4 του Νόμου 4726/2020.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε Ένωση Αθλητικών Σωματείων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Ένωσης Αθλητικών Σωματείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η αθλητική ένωση να έχει λάβει απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Αθλητική Ένωση να έχει τουλάχιστον δέκα αθλητικά σωματεία – μέλη. Η αθλητική ένωση να λογίζεται ως αναγνωρισμένη σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 4 του Νόμου 4726/2020, δηλαδή να είχε αθλητική δραστηριότητα κατά τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999) και τα σωματεία-μέλη της να ήταν εγγεγραμμένα στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Η αθλητική ένωση να έχει τουλάχιστον δέκα σωματεία-μέλη.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Πρακτικού Συγκρότησης του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής ένωσης. Πρακτικό

       Αντίγραφο Πρακτικού Συγκρότησης του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Πίνακας αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων-μελών της αθλητικής ένωσης Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων-μελών της αθλητικής ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πίνακας αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων-μελών της αθλητικής ένωσης που θα περιλαμβάνει για κάθε σωματείο την πλήρη επωνυμία του, τον τετραψήφιο κωδικό αναγνώρισής του από τη ΓΓΑ, καθώς και την απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας η οποία θα βεβαιώνει ότι η ένωση είναι αναγνωρισμένη από τη ΓΓΑ, θα αναφέρει τον τετραψήφιο κωδικό αναγνώρισής της και θα προσδιορίζει τα γεωγραφικά όρια της αθλητικής ένωσης. Στην περίπτωση που η αθλητική ένωση εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4726/20, η βεβαίωση της ομοσπονδίας θα αναφέρει ότι κατά τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 δέκα αθλητικά σωματεία-μέλη της ένωσης ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο της ομοσπονδίας και θα προσδιορίζει τα γεωγραφικά όρια της αθλητικής ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Aντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της αθλητικής ένωσης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Aντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της αθλητικής ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 6 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα απαιτούμενα βιβλία η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα απαιτούμενα βιβλία η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Β "Αθλητική ένωση".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Νόμος 30 παράγραφος 4 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Καθορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αθλητική ένωση, η οποία δεν έχει λάβει αθλητική αναγνώριση, λογίζεται αναγνωρισμένη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιο είναι το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος διενεργείται από το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη και υπογραφή σχεδίου βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ένωσης και προώθησή του στη διοικητική ιεραρχία για υπογραφή του από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Διεκπεραίωση της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της βεβαίωσης, αποστολή της στην αθλητική ένωση και κοινοποίησή της στην οικεία ομοσπονδία, τον οικείο Δήμο και την Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.