Βεβαίωση Επιχείρησης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών για Οδηγό Τρίτης Χώρας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfb3b7216-b01f-4c0c-bb4a-b38f7f11c349 825078

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης οδηγού, η οποία εκδίδεται προς μεταφορική επιχείρηση που έχει την κοινοτική άδεια του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 και απασχολεί νομίμως στην Ελλάδα οδηγό. Η βεβαίωση οδηγού ανήκει στον μεταφορέα, ο οποίος την παραδίδει στον αναγραφόμενο στη βεβαίωση οδηγό, όταν ο εν λόγω οδηγός οδηγεί όχημα εκτελώντας μεταφορές βάσει της κοινοτικής άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα του μεταφορέα αυτού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση οδηγού επιστρέφεται από τον μεταφορέα στην υπηρεσία που την εξέδωσε όταν παύσει η απασχόληση ή η διάθεση του οδηγού στην μεταφορική επιχείρηση ή όταν παύσουν να πληρούνται οι όροι έκδοσής της.

Τελευταία ενημέρωση

15/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης επιχείρησης για οδηγό τρίτης χώρας

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης και τα πλήρη στοιχεία των οδηγών για τους οποίους θα εκδοθεί βεβαίωση οδηγού. Η αίτηση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης ή από τον διαχειριστή μεταφορών, όπως αυτοί προκύπτουν από την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από τον διαχειριστή μεταφορών ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση οδηγού τρίτης χώρας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Οδηγού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Η μεταφορική επιχείρηση είναι κάτοχος κοινοτικής άδειας του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η μεταφορική επιχείρηση απασχολεί νομίμως στην Ελλάδα οδηγό που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους ούτε επί μακρόν διαμένων κατά την έννοια της οδηγίας 2003/109/ΕΚ ή χρησιμοποιεί νομίμως οδηγό που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους ούτε επί μακρόν διαμένων κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας και που έχει τεθεί στη διάθεση του μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών που ισχύουν στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο και η αίτηση δεν υπογράφεται από τον διαχειριστή μεταφορών ο οποίος αναγράφεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Φωτοαντίγραφο της κοινοτικής άδειας του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση. Άδεια

       Φωτοαντίγραφο της κοινοτικής άδειας του κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης σε ισχύ ή Δελτίου Διαμονής ή Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. του οδηγού Άδεια διαμονής

       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης σε ισχύ ή Δελτίου Διαμονής ή Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. του οδηγού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 5 Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης του οδηγού για τον οποίο θα εκδοθεί η βεβαίωση οδηγού. Άδεια οδήγησης οχήματος

       Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης του οδηγού για τον οποίο θα εκδοθεί η βεβαίωση οδηγού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 6 Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και η απασχόληση του οδηγού στην μεταφορική επιχείρηση, όπως εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή έγγραφο ασφαλιστικού φορέα κ.α. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και η απασχόληση του οδηγού στην μεταφορική επιχείρηση, όπως εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή έγγραφο ασφαλιστικού φορέα κ.α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της σχέσης απασχόλησης που συνδέει τον οδηγό με την μεταφορική επιχείρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 5 1072 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20220221&from=EN

      • 1 Παραλαβή αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση της Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για έκδοση βεβαίωσης οδηγού και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

       Σημειώσεις Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνών της Περιφερειακής Ενότητας είναι η Διεύθυνση στην οποία υπάγεται η μεταφορική επιχείρηση λόγω έδρας.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει ότι έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης Επιχείρησης για Οδηγό Τρίτης Χώρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την Βεβαίωση Επιχείρησης για Οδηγό Τρίτης Χώρας και επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο αυτής. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οδηγού καθορίζεται με βάση τη διάρκεια ισχύος των δικαιολογητικών της. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οδηγού είναι πέντε (5) έτη.

       Σημειώσεις Ένα επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της βεβαίωσης οδηγού που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα. Η βεβαίωση οδηγού επιδεικνύεται στις αρχές οδικού ελέγχου όταν ζητηθεί. Η βεβαίωση οδηγού είναι έγκυρη μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκε.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.