Βεβαίωση Κατοχής Ανιχνευτών Μετάλλου και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού και του Πυθμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa0b34d96-700e-451d-9ba8-d19ac277920c 906623

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 1 έως 30
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην καταγραφή των κατόχων ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού και του πυθμένα, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών των εν λόγω οργάνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η νόμιμη χρήση αυτών. Απευθύνεται σε πολίτες και στους φορείς που την εκτελούν.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Μετά την κατάθεση/αποστολή των δικαιολογητικών από τον πολίτη, (υπεύθυνη δήλωση/αίτηση του ΦΕΚ 1440/Β΄/2012, και ταυτότητα ή διαβατήριο), ελέγχεται η πληρότητα και η ορθή συμπλήρωση, καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία ιδιωτών-κατόχων ανιχνευτών μετάλλου και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος, δίνεται αριθμός μητρώου και εκδίδεται η βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο. Η εγγραφή στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου προϋποθέτει την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του πωλητή-μεταβιβαστή-προηγούμενου κατόχου, των προσωπικών στοιχείων του αιτούντος αγοραστού-κατόχου και τα στοιχεία της συσκευής και τέλος της υπεύθυνης δήλωσης αγοραστού-κατόχου. Η εγγραφή στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων αποτελεί προϋπόθεση για την 'Άδεια Χρήσης Ανιχνευτών μετάλλων και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού ή του Πυθμένα' και συσχετίζεται με αυτήν (Αρ. Διαδ. 066660)

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Το συνημμένο του ΦΕΚ 1440/Β΄/2012 έντυπο. (σελ.3)

  Σημειώσεις

  Στο σχετικό έντυπο του ΦΕΚ 1440/Β΄/2012 συμπληρώνονται τα στοιχεία του κατόχου/ αγοραστή (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ κλπ) και τα στοιχεία της συσκευής (Τύπος συσκευής , εργοστάσιο κατασκευής κλπ)

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα Άδεια κατοχής ανιχνευτή μετάλλων Βεβαίωση κατοχής ανιχνευτή μετάλλων Εγγραφή στο μητρώο ανιχνευτών μετάλλου

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση Κατοχής Ανιχνευτών Μετάλλου και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού και του Πυθμένα


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη


        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,


       • 1 Ορθή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων και αποστολή δελτίου ταυτότητας

        Όχι Όχι

       • Νόμος 38,2 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Στο σχετικό άρθρο νομοθετείται ότι η χρήση ανιχνευτών μετάλλων δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της (αρχαιολογικής) Υπηρεσίας, ενώ αναφέρεται ότι θέματα που αφορούν στην κατοχή, χρήση και τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVWSs6h4627i 86 fQ-VAcgRgusWh7 x9eM53OZe9gJI

       • Νόμος 3,4V 3658 2008 70 Α

        Περιγραφή Με το άρθρο 3, παράγραφος 4, υποπαράγραφος V, ανατίθεται στο Τμήμα Παρακολούθησης και Διαδικασιών η αρμοδιότητα για την την τήρηση και ηλεκτρονικών αρχείων των προσώπων που κατέχουν ανιχνευτές μετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης για τη διερεύνηση του υπεδάφους, του πυθμένα ή του βυθού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8 NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijJzwu-TEi6hZfUmVTEYJLVUdNkEdmyQhnsuO0zxup1rG

       • Νόμος 9,8 2557 1997 281 Α

        Περιγραφή Με το άρθρο 9 παράγραφος 8 θεσμοθετείται ότι η χρήση των ανιχνευτών μετάλλων δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8fo8RzP0rtD55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSRav Si7JsmFpQYRkGLufSDOiDxYARRnd1VtdoafT5N

       • Υπουργική Απόφαση 2012 1440 Β

        Περιγραφή Αποτελεί τροποποίηση της Υ.Α. ΦΕΚ 1124 Β 2003. Στο κεφάλαιο Β, παράγραφοι 1 έως 4 αναλύεται ο όρος 'Κατοχή ανιχνευτών μετάλλων', περιγράφονται η διαδικασία την οποία οφείλει να ακολουθήσει ο πολίτης για την εγγραφή του στο μητρώο κατόχων καθώς οι αρμοδιότητες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού (Διεύθυνση Τεκμηρίωσης) για την τήρηση του ψηφιακού αρχείου και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων. Ως παράρτημα (σελ. 3 του ΦΕΚ) περιλαμβάνεται το (πρότυπο) έντυπο εγγραφής στο μητρώο κατόχων, στο οποίο έντυπο πρέπει να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία πωλητή-μεταβιβαστή, αγοραστή-κατόχου και τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανήματος.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8VngElbqsA6DNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtdC5CS61WrAY3kP XT1TgfDLqDJLsIGrMO-4KXbhj 0T

       • Υπουργική Απόφαση 2003 1124 Β

        Περιγραφή Στο κεφάλαιο Β, παράγραφοι 1 έως 4 αναλύεται ο όρος 'Κατοχή ανιχνευτών μετάλλων', περιγράφεται η διαδικασία την οποία οφείλει να ακολουθήσει ο πολίτης για την εγγραφή του στο μητρώο κατόχων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8XL8tG9fmXDl zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtWmR6RC4GqDR2Dw3yFRdOS-yB03jQZU3oFWRyMK07qUN

       • 1 Αποδοχή και έλεγχος της αίτησης του πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 2 Εκδοση βεβαιωσης εγγραφης στο μητρωο και ταχυδρομική/ηλεκτρονική αποστολή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 1 Ηλεκτρονική αποστολή του συμπληρωμένου και υπογεγραμένου εντύπου κατόχου και κατάθεση αίτησης εγγραφής στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων με συνοδευτικό φωτοαντίγραφο αστυνομικ'ης ταυτότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Όχι Όχι       • 1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.