Βεβαίωση Κατοχής Ανιχνευτών Μετάλλου και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού και του Πυθμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa0b34d96-700e-451d-9ba8-d19ac277920c 906623

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταγραφή των κατόχων ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού και του πυθμένα, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών των εν λόγω οργάνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η νόμιμη χρήση αυτών. Απευθύνεται σε πολίτες και στους φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μετά την κατάθεση/αποστολή των δικαιολογητικών από τον πολίτη, (υπεύθυνη δήλωση/αίτηση του ΦΕΚ 1440/Β΄/2012, και ταυτότητα ή διαβατήριο), ελέγχεται η πληρότητα και η ορθή συμπλήρωση, καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία ιδιωτών-κατόχων ανιχνευτών μετάλλου και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος, δίνεται αριθμός μητρώου και εκδίδεται η βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο. Η εγγραφή στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου προϋποθέτει την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του πωλητή-μεταβιβαστή-προηγούμενου κατόχου, των προσωπικών στοιχείων του αιτούντος αγοραστού-κατόχου και τα στοιχεία της συσκευής και τέλος της υπεύθυνης δήλωσης αγοραστού-κατόχου. Η εγγραφή στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων αποτελεί προϋπόθεση για την 'Άδεια Χρήσης Ανιχνευτών μετάλλων και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού ή του Πυθμένα' και συσχετίζεται με αυτήν (Αρ. Διαδ. 066660)

Τελευταία ενημέρωση

01/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Το συνημμένο του ΦΕΚ 1440/Β΄/2012 έντυπο. (σελ.3)

Σημειώσεις

Στο σχετικό έντυπο του ΦΕΚ 1440/Β΄/2012 συμπληρώνονται τα στοιχεία του κατόχου/ αγοραστή (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ κλπ) και τα στοιχεία της συσκευής (Τύπος συσκευής , εργοστάσιο κατασκευής κλπ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα

      Άδεια κατοχής ανιχνευτή μετάλλων Βεβαίωση κατοχής ανιχνευτή μετάλλων

      Εγγραφή στο μητρώο ανιχνευτών μετάλλου

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Κατοχής Ανιχνευτών Μετάλλου και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού και του Πυθμένα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Ορθή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων και αποστολή δελτίου ταυτότητας

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 38§2 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Στο σχετικό άρθρο νομοθετείται ότι η χρήση ανιχνευτών μετάλλων δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της (αρχαιολογικής) Υπηρεσίας, ενώ αναφέρεται ότι θέματα που αφορούν στην κατοχή, χρήση και τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Νόμος 3§4.(V) 3658 2008 70 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 3, παράγραφος 4, υποπαράγραφος V, ανατίθεται στο Τμήμα Παρακολούθησης και Διαδικασιών η αρμοδιότητα για την την τήρηση και ηλεκτρονικών αρχείων των προσώπων που κατέχουν ανιχνευτές μετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης για τη διερεύνηση του υπεδάφους, του πυθμένα ή του βυθού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100070

      • Νόμος 9§8 2557 1997 271 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 9 παράγραφος 8 θεσμοθετείται ότι η χρήση των ανιχνευτών μετάλλων δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100271

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704 2012 1440 Β

       Περιγραφή Αποτελεί τροποποίηση της Υ.Α. ΦΕΚ 1124 Β 2003. Στο κεφάλαιο Β, παράγραφοι 1 έως 4 αναλύεται ο όρος 'Κατοχή ανιχνευτών μετάλλων', περιγράφονται η διαδικασία την οποία οφείλει να ακολουθήσει ο πολίτης για την εγγραφή του στο μητρώο κατόχων καθώς οι αρμοδιότητες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού (Διεύθυνση Τεκμηρίωσης) για την τήρηση του ψηφιακού αρχείου και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων. Ως παράρτημα (σελ. 3 του ΦΕΚ) περιλαμβάνεται το (πρότυπο) έντυπο εγγραφής στο μητρώο κατόχων, στο οποίο έντυπο πρέπει να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία πωλητή-μεταβιβαστή, αγοραστή-κατόχου και τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201440

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426 2003 1124 Β

       Περιγραφή Στο κεφάλαιο Β, παράγραφοι 1 έως 4 αναλύεται ο όρος 'Κατοχή ανιχνευτών μετάλλων', περιγράφεται η διαδικασία την οποία οφείλει να ακολουθήσει ο πολίτης για την εγγραφή του στο μητρώο κατόχων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201124

      • 1 Αποδοχή και έλεγχος της αίτησης του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο και ταχυδρομική αποστολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική αποστολή του συμπληρωμένου και υπογεγραμένου εντύπου κατόχου και κατάθεση αίτησης εγγραφής στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων με συνοδευτικό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.