Βεβαίωση Μετάκλησης Πολιτών Τρίτων Χωρών για Εργασία στην Αγροτική Οικονομία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfd265c27-d5dc-49fe-88ca-598eac3e248c 265275

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης για τη Μετάκληση / Απασχόληση Πολιτών Τρίτων Χωρών για Εργασία στην Αγροτική Οικονομία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ)


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η ισχύς της βεβαίωσης μετάκλησης, αναγράφεται επί της Βεβαιώσεως.

Πρακτικά ισχύει από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) που εκδίδει ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), και διαρκεί μέχρι την οριστικοποίηση της νέας (επόμενης) Ε.Α.Ε. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η Βεβαίωση Μετάκλησης Πολιτών Τρίτων Χωρών εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Μετάκλησης Πολιτών Τρίτων Χωρών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), εντός του έτους, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, απαιτείται η κατοχή κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Η κατοχή αποδεικνύεται με την υποβολή οριστικοποιημένης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 289/117173 2023 2582 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 321/133322/20.05.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση /απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202582

       ΑΔΑ ΨΧΧΒ4653ΠΓ-Φ2Κ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 35400 2023 2189 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024. Παράγραφος Γ. 1.Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία υπολογίζεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση σχετικής πράξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202189

      • Υπουργική Απόφαση 321/133322 2021 2111 Β

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση /απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202111

       ΑΔΑ ΨΓΗ04653ΠΓ-ΖΜΨ

      • Νόμος 53 5035 2023 76 Α

       Περιγραφή 4η τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100076

      • Υπουργική Απόφαση 290/962260 2024 2023 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητι-κών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» (Β’ 2111)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240202203

       ΑΔΑ Ψ5ΥΨ4653ΠΓ-Κ3Χ

      • 1 Είσοδος και αυθεντικοποίηση του χρήστη στη ψηφιακή εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και εισάγει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς TAXISnet).

       Σημειώσεις Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ιστοσελίδα: https://maae.minagric.gr/maae/

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Από την οθόνη «Υποβολή αιτήματος-Εκτύπωση βεβαίωσης» ο χρήστης επιλέγει την εντολή «Αναφορά βεβαίωσης για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών (ΕΑΕ 20...)(της τρέχουσας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.