Βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης ομοσπονδίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση80243ab3-9013-400e-a5a7-c2af1771a846 179235

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική ομοσπονδία, η οποία δεν έχει αναγνωρισθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όμως λογίζεται αναγνωρισμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 3 του Νόμου 4726/2020.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης

Σημειώσεις

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, να φέρει τη σφραγίδα της και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση ή ταχυδρομική θυρίδα, ταχυδρομικό κωδικό, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονική διεύθυνση και έτος ίδρυσης της Ομοσπονδίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του Ν.2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή, η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή, στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση Αναγνώρισης Αθλητικής Ομοσπονδίας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης Ομοσπονδίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, αναγνωρισμένης από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), στην οποία να υπάγεται το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργεί η αιτούσα ομοσπονδία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αιτούσα ομοσπονδία να είχε εγγραφεί έως τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 (δηλαδή έως 17/6/1999) ως μέλος της, αναγνωρισμένης από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στην οποία υπάγεται το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που η αιτούσα ομοσπονδία καλλιεργεί,

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η αιτούσα ομοσπονδία να είχε αγωνιστική δραστηριότητα κατά τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Θεώρηση των βιβλίων της ομοσπονδίας από την οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο της οικείας παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ομοσπονδίας το οποίο να βεβαιώνει ότι το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργεί η αιτούσα ομοσπονδία υπάγεται διεθνώς στην ίδια, καθώς και την ημερομηνία εγγραφής της αιτούσας στη δύναμή της. Βεβαίωση

       Έγγραφο της οικείας παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ομοσπονδίας το οποίο να βεβαιώνει ότι το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργεί η αιτούσα ομοσπονδία υπάγεται διεθνώς στην ίδια, καθώς και την ημερομηνία εγγραφής της αιτούσας στη δύναμή της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το οποίο να βεβαιώνει ότι η οικεία παγκόσμια ή ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Βεβαίωση

       Έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το οποίο να βεβαιώνει ότι η οικεία παγκόσμια ή ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Ερώτημα προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υποβάλλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Αντίγραφο Πρακτικού Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτούσας ομοσπονδίας και, στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ανασυγκροτηθεί, το Πρακτικό Ανασυγκρότησης. Πρακτικό

       Αντίγραφο Πρακτικού Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτούσας ομοσπονδίας και, στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ανασυγκροτηθεί, το Πρακτικό Ανασυγκρότησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης της ομοσπονδίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 5 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας με την οποία να βεβαιώνεται ότι έχουν θεωρηθεί τα βιβλία που ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας με την οποία να βεβαιώνεται ότι έχουν θεωρηθεί τα βιβλία που ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί έως ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης της ομοσπονδίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 30, παράγραφος 3 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι στις αθλητικές ομοσπονδίες οι οποίες κατά τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 είχαν αγωνιστική δραστηριότητα λογίζεται πως έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, ως προς τα αθλήματα ή τους κλάδους άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν έως τη δημοσίευσή του, εφόσον είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία παγκόσμια ή ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Νόμος 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25 ,26 ,27 ,28 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ "Αθλητική Ομοσπονδία"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και χρέωση αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού παραλαμβάνει την αίτηση, της αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και την χρεώνει στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο έλεγχος διενεργείται από το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση πληρότητας φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Διαπίστωση ελλείψεων στον φάκελο - Ενημέρωση της ομοσπονδίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, το Τμήμα Αθλητικών Φορέων επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομοσπονδίας και αναμένει την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων για την πληρότητα του φακέλου της αίτησης.

       Σημειώσεις Η επικοινωνία πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων παραλαμβάνει τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί για την πληρότητα του φακέλου της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος Αθλητικών Φορέων συντάσσει σχέδιο βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της ομοσπονδίας, το προσυπογράφει και το παραδίδει για προσυπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Προσυπογραφή του σχεδίου βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητικών Φορέων προσυπογράφει το σχέδιο της βεβαίωσης και το διαβιβάζει για προσυπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Προσυπογραφή του σχεδίου βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού προσυπογράφει το σχέδιο βεβαίωσης και το προωθεί προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή του σχεδίου βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού υπογράφει το σχέδιο βεβαίωσης και το επιστρέφει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 10 Διεκπεραίωση της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου στη βεβαίωση και την αποστέλλει στην αιτούσα ομοσπονδία. Ακολούθως, η βεβαίωση αναρτάται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.