Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε επιτυχόντα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46b99abc-4d32-4992-993f-abe81ff1c67b 207644

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας σε επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Διευκρινίζεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος είναι ενδεικτικός και αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας σε επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Σημειώσεις

1) Ο παραπάνω σύνδεσμος οδηγεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων των πολιτών προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. "e-Αίτηση".

2) Email για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης: protocol@minedu.gov.gr.

3) Οι ώρες υποδοχής κοινού στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , για την δια ζώσης υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, βρίσκονται αναρτημένες στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://...u.gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας σε επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας σε επιτυχόντες των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο/Η αιτών/αιτούσα να είναι επιτυχών/επιτυχούσα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο/Η αιτών/αιτούσα να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Έλληνες πολίτες: φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής) ή φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης ή φωτοαντίγραφο Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Για τους Έλληνες ένστολους πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κατατίθεται φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου Δελτίου Ταυτότητας. Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Για πολίτες τρίτων χωρών: φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη Χώρα, ή φωτοαντίγραφο εγγράφου που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής αίτησης επισυνάπτεται το ταυτοποιητικό έγγραφο ψηφιοποιημένο. Η ταυτοποίηση με Κωδικούς TAXISnet αφορά στην περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 41 (παράγραφος 1γ, περίπτωση θ) 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 15Β του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α 31). Το άρθρο 13 αναριθμήθηκε σε 15Β με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13). Έκδοση πιστοποιητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3230/2004

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • Νόμος 11 3230 2004 44 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100044

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις - Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Υποβολή αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη       Σημειώσεις 1) Σύνδεσμος για υποβολή ψηφιακής αιτήματος/ένστασης: https://m...u.gov.gr/. 2) Emails για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος/ένστασης: protocol@minedu.gov.gr, t13pxg1@minedu.gov.gr. 3) Οι ώρες υποδοχής κοινού στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , για την δια ζώσης υποβολή αιτημάτων/ενστάσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, βρίσκονται αναρτημένες στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https:...gov.gr.Η ένσταση μπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και δρομολόγηση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Μετά την πρωτοκόλληση της αίτησης παρέχεται στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη αποδεικτικό υποβολής αίτησης (σε έγχαρτη μορφή στην περίπτωση δια ζώσης υποβολής και με no replay e-mail στην περίπτωση της ηλεκτρονικής).

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση και εύρεση του/της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης και της βαθμολογίας του/της στους πίνακες αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση της βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση και διαβίβαση της βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας στο αρμόδιο Τμήμα Διεκπεραίωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή της βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αποστολή της βεβαίωσης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.