Βεβαίωση για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe26be74b-5c9b-4b48-a316-06bdbe39b672 267459 Certificate for the free provision of services by health professionals

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΚΕΠ, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση Βεβαίωσης των ισχυουσών προΰποθέσεων για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή/μαίας/επισκέπτη υγείας/βοηθού νοσηλευτή/ διασώστη - πληρώματος ασθενοφόρου, βάσει του άρθρου 7 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Η εκδούσα αρχή υποχρεούται για την αποστολή αντιγράφου της βεβαίωσης στην οικεία επαγγελματική οργάνωση (αφορά νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτες υγείας).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Αφορά την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση των επαγγελμάτων του παραρτήματος VIII και των επαγγελμάτων του παραρτήματος V του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών

Σημειώσεις

Η Δήλωση υποβάλλεται κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών του παρόχου (κατά την πρώτη μετακίνηση από ένα κράτος μέλος προς την Ελλάδα για να παράσχει υπηρεσίες και πριν από την παροχή υπηρεσιών) ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που συνοδεύουν την πρώτη δήλωση. Η ανωτέρω δήλωση ανανεώνεται μία φορά ετησίως, εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Η βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της γραπτής δήλωσης του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ (άρθρο 7 Π.Δ. 38/2010) συνοδευόμενης και από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010. Στην περίπτωση της παρ. 5 (έλεγχος κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών στα επαγγέλματα του γενικού συστήματος) μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

    NACE

    • 86.9 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Βεβαίωση από αρμόδια για το επάγγελμα αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος ασκεί νόμιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Για τα επαγγέλματα του παραρτήματος V - νοσηλευτές / μαίες Αποδεικτικά των επαγγελματικών προσόντων: τίτλοι εκπαίδευσης, σύμφωνα με το παράρτημα V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ συνοδευόμενοι από πιστοποιητικό πιστότητας, που εκδίδεται από το κράτος μέλος της εγκατάστασης, το οποίο βεβαιώνει ότι τα προσόντα του κατόχου είναι όντως τα αναφερόμενα στην Οδηγία. Για τα επαγγέλματα του γενικού συστήματος της Οδηγίας - βοηθοί νοσηλευτές / διασώστες: Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος, που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νόμιμης εγκατάστασης από τα οποία προκύπτει ότι ο πάροχος διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα να ασκεί εκεί το εν λόγω επάγγελμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας του παρόχου

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Δήλωση σχετικά με τη γνώση του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Δήλωση σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική εγγύηση ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική ευθύνη του παρόχου.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Σε περίπτωση επιβολής δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010, τυχόν σχετική δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με την υποβολή της δήλωσης. Η προθεσμία των 7 ημερών άρχεται από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 2 Βεβαίωση από αρμόδια για το επάγγελμα αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος ασκεί νόμιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Άδεια εργασίας

       Βεβαίωση από αρμόδια για το επάγγελμα αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος ασκεί νόμιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (πλην των στοιχείων διαβατηρίου/ταυτότητας). Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Αποδεικτικά των επαγγελματικών προσόντων: τίτλοι εκπαίδευσης, σύμφωνα με το παράρτημα V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει, συνοδευόμενοι από πιστοποιητικό πιστότητας (βεβαίωση υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ), που εκδίδεται από το κράτος μέλος εγκατάστασης, το οποίο βεβαιώνει ότι τα προσόντα του κατόχου είναι όντως τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Για τα επαγγέλματα του γενικού συστήματος (άρθρο 11 Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) : άδεια άσκησης ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος, από τα οποία προκύπτει ότι ο πάροχος διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, για να ασκεί στο κράτος μέλος νόμιμης εγκατάστασης το εν λόγω επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ.38/2010. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικά των επαγγελματικών προσόντων: τίτλοι εκπαίδευσης, σύμφωνα με το παράρτημα V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει, συνοδευόμενοι από πιστοποιητικό πιστότητας (βεβαίωση υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ), που εκδίδεται από το κράτος μέλος εγκατάστασης, το οποίο βεβαιώνει ότι τα προσόντα του κατόχου είναι όντως τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Για τα επαγγέλματα του γενικού συστήματος (άρθρο 11 Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) : άδεια άσκησης ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος, από τα οποία προκύπτει ότι ο πάροχος διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, για να ασκεί στο κράτος μέλος νόμιμης εγκατάστασης το εν λόγω επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ.38/2010.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (πλην των στοιχείων διαβατηρίου/ταυτότητας). Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (πλην των στοιχείων διαβατηρίου/ταυτότητας). Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 5 Δήλωση σχετικά με τη γνώση του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα (πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2) Δήλωση

       Δήλωση σχετικά με τη γνώση του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα (πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι κολλεγίου ή ελληνικού Πανεπιστημίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 6 Γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη (επωνυμία ασφαλιστικής εταιρίας, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) κλπ πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.Δ. 38/2010. Δήλωση

       Γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη (επωνυμία ασφαλιστικής εταιρίας, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) κλπ πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.Δ. 38/2010.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 7 Για τα επαγγέλματα του γενικού συστήματος της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σε περίπτωση επιβολής δοκιμασίας επάρκειας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010, τυχόν σχετική δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Για τα επαγγέλματα του γενικού συστήματος της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σε περίπτωση επιβολής δοκιμασίας επάρκειας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010, τυχόν σχετική δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Π.Δ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου (άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 51/2017 (ΦΕΚ 82 Α΄) βλ. και άρθρο 9 του Π.Δ. 38/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ. 7 51 2017 82 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/55/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100082

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 και 5 78477/ΙΑ 2011 2271 Β

       Περιγραφή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του Π.Δ. 38/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202271

      • Εγκύκλιος Γ4β/Γ.Π.22837 2017

       Περιγραφή Σχετικά με τον τύπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%96%CE%A4465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%A4%CE%A3

       ΑΔΑ ΨΡΖΤ465ΦΥΟ-ΦΤΣ

      • 1 Λήψη έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης σύννομης παροχής υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αφορά τα επαγγέλματα του παραρτήματος V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ (νοσηλευτές, μαίες). Σε περίπτωση βάσιμων υπονοιών για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Περιφέρεια το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για την χορήγηση της βεβαίωσης.

       Ναι Ναι


      • 5 Ενημέρωση του παρόχου για διενέργεια ελέγχου επαγγελματικών προσόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αφορά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων του γενικού συστήματος (βοηθοί νοσηλευτές, διασώστες).

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση βεβαίωσης σύννομης παροχής υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αφού η Περιφέρεια ελέγξει τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου (κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών στην περίπτωση των νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων του γενικού συστήματος της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

       Ναι Ναι


      • 7 Ένημέρωση του παρόχου περί υποβολής σε δοκιμασία επάρκειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων του γενικού συστήματος της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

       Ναι Όχι


      • 8 Απόφαση του ΑΤΕΕΝ (ΥΠΑΙΘ) επί της δοκιμασίας επάρκειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων του γενικού συστήματος της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

       Σημειώσεις Η αρμόδια αρχή (ΑΤΕΕΝ) οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσεις τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που του έλλειπαν (δοκιμασία επάρκειας), σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του και την εκπαίδευση που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, στο βαθμό που η διαφορά αυτή δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της διά βίου μάθησης.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση βεβαίωσης σύννομης παροχής υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η παροχή της υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση επί της δοκιμασίας επάρκειας (ΑΤΕΕΝ).

       Όχι Ναι


      • 10 Ολοκλήρωση της διαδικασίας       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.