Βεβαίωση γνησιότητας τίτλων Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe39d999b-e3ac-4199-848c-6725bda62c7b 314217

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διακρίβωση του ελέγχου γνησιότητας Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας και απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ' ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας η προθεσμία υλοποίησης του αιτήματος είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έλεγχος γνησιότητας Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Σημειώσεις

1) Email για ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος: protocol@minedu.gov.gr. 2) Υπόδειγμα εγγράφου/αιτήματος για αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού/πρόσληψης μετάταξης/μεταφοράς επισυνάπτεται στο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ. 31792/8-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ω05Γ-Θ3Β) (βλέπε παράγραφο "Νομοθεσία").

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος γνησιότητας τίτλων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση γνησιότητας τίτλων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Φωτοαντίγραφο Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: 1) Στο αίτημα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για το οποίο ζητείται η διενέργεια ελέγχου γνησιότητας. 2) Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής του αιτήματος ή ψηφιακής αίτησης επισυνάπτεται το προς έλεγχο γνησιότητας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ψηφιοποιημένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 41 (παράγραφος 1γ, περίπτωση θ) 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 15Β του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α 31). Το άρθρο 13 αναριθμήθηκε σε 15Β με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13). Έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας πιστοποιητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • Νόμος 28 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Αφορά στον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας τίτλων. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4350/2014 (Α΄ 237) ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών. Στην παράγραφο 7 του προαναφερόμενου άρθρου προβλέπεται ότι οι φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • Επίσημο έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ. 31792 2014

       Περιγραφή Αφορά στον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας τίτλων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A905%CE%93%CE%A7-%CE%983%CE%92

       ΑΔΑ Ω05ΓΧ-Θ3Β

      • 1 Υποβολή του αιτήματος από τον/την ενδιαφερόμενο Φορέα/ενδιαφερόμενη Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Σημειώσεις Μετά την πρωτοκόλληση της αίτησης παρέχεται στον/στην ενδιαφερόμενο Φορέα/ενδιαφερόμενη Υπηρεσία αποδεικτικό υποβολής αίτησης (σε έγχαρτη μορφή στην περίπτωση δια ζώσης υποβολής και με no replay e-mail στην περίπτωση της ηλεκτρονικής).

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και δρομολόγηση του αιτήματος στο αρμόδιο Τμήμα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση του αιτήματος σε υπάλληλο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση στο αρχείο αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναζήτηση στο αρχείο αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την επαλήθευση των στοιχείων του προς έλεγχο πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξη του σχεδίου του απαντητικού εγγράφου ελέγχου γνησιότητας με περιεχόμενο ανάλογο του αποτελέσματος της αναζήτησης στο αρχείο των αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση απαντητικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση και διαβίβαση του απαντητικού εγγράφου στο αρμόδιο Τμήμα Διεκπεραίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή απαντητικού εγγράφου στον/στην ενδιαφερόμενο Φορέα/ενδιαφερόμενη Υπηρεσία


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το απαντητικό έγγραφο αποστέλλεται στον/στην ενδιαφερόμενο Φορέα/ενδιαφερόμενη Υπηρεσία με συστημένη επιστολή των ΕΛ.ΤΑ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.