Βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f7dbcca-fb72-475f-bbf8-1e06eccbdb99 877247

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 έως 40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Απευθύνεται σε ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα (ελληνικό ΦΔΧ ή κοινοτικό όχημα) για μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και σε ελληνικές μη μεταφορικές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα (μίσθωση ελληνικού ΦΔΧ ή ΦΙΧ) για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

 1. H σύμβαση μίσθωσης περιέχει, τουλάχιστον, το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος.
 2. Μετά την υποβολή & των έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 10 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) χορηγεί βεβαίωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της υ.α αρ.Β4/οικ.328479 (ΦΕΚ Β΄6366), στην οποία επισυνάπτεται ακριβές αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης που γνωστοποιήθηκε, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία. Η βεβαίωση τηρείται επί του οχήματος και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 3. Η μισθώτρια χρησιμοποιεί το μισθωμένο όχημα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών με τους ίδιους όρους όπως τα οχήματα που της ανήκουν.
 4. Στην περίπτωση εκμίσθωσης ελληνικού φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) από ελληνική μεταφορική επιχείρηση (εκμισθώτρια) σε επιχείρηση άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, δεν χορηγείται βεβαίωση γνωστοποίησης, αλλά η σύμβαση μίσθωσης γνωστοποιείται από την εκμισθώτρια στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας της επιχείρησης (αρ. 11, του ν.5058/2023 ΦΕΚ Α΄170).
 5. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις, μεταφορικές ή μη, ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς με εγκατάσταση στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Σημειώσεις

Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 10 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) χορηγεί βεβαίωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της υ.α Β4/οικ.328479/2023 (ΦΕΚ Β΄6366) και συνάπτεται ακριβές αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης που γνωστοποιήθηκε, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία. Η βεβαίωση τηρείται επί του οχήματος και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, Άλλο

    Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α 45) - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και το ν. 3852/2010 (Α 87) - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων: Το όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (L 300) και (ΕΚ) 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (L 300),

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό: Το μισθωμένο όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα ως φορτηγό δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης.

       Ναι Ναι

      • 3 Επαγγελματικές Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων: Όταν το μισθωμένο όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους (όχι Ελλάδα), τότε το μισθωμένο όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται σε ελληνικό έδαφος μόνο για περίοδο δύο (2) διαδοχικών μηνών, εντός οποιουδήποτε δεδομένου ημερολογιακού έτους. Η χρησιμοποίηση του οχήματος μπορεί να γίνεται από την ίδια μεταφορική επιχείρηση. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δύο (2) μηνών.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων: Όταν το μισθωμένο όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους (όχι Ελλάδα), τότε η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί αριθμό μισθωμένων οχημάτων που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του στόλου φορτηγών οχημάτων που βρίσκεται στη διάθεση της επιχείρησης, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (L 300), την ημέρα κατά την οποία η επιχείρηση αρχίζει να χρησιμοποιεί το μισθωμένο όχημα. Στην περίπτωση μεταφορικής επιχείρησης, η οποία έχει συνολικό στόλο μεγαλύτερο του ενός (1) και μικρότερο των τεσσάρων (4) οχημάτων, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενός τέτοιου οχήματος. Ο ελάχιστος αριθμός, σύμφωνα με την παρούσα, αναφέρεται στον στόλο φορτηγών οχημάτων που βρίσκεται στη διάθεση της μεταφορικής επιχείρησης με βάση τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων: Η μισθώτρια επιχείρηση πρέπει να έχει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια για το σύνολο των οχημάτων της, περιλαμβανομένων των μισθωμένων (σχετική πρόβλεψη περιγράφεται στη διαδικασία έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων)

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό: Αν το φορτηγό που μισθώνεται μεταφέρει επικίνδυνα προϊόντα, θα πρέπει εμπίπτει στην κατηγορία μέτρησης εκπομπών ρύπων «EURO ΙV» ή μεταγενέστερη αυτής.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρήσης Η σύμβαση αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό και δεν συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και αφορά στον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό

       Όχι Όχι

      • 8 Χρήσης Το μισθωμένο όχημα, κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί. Εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που μισθώνει το όχημα, θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση εργασίας του οδηγού ή επικυρωμένο απόσπασμα της σύμβασης αυτής, που περιέχει ιδίως το όνομα του εργοδότη, το όνομα του υπαλλήλου, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη απόδειξη καταβολής μισθού.

       Όχι Όχι

      • 9 Χρήσης Το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το ίδιο το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί

       Όχι Όχι

      • 10 Επαγγελματικές Η μισθώτρια χρησιμοποιεί το μισθωμένο όχημα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών με τους ίδιους όρους όπως τα οχήματα που της ανήκουν

       Όχι Όχι

      • 11 Επαγγελματικές Να υπάρχει σύμβαση μίσθωσης οχημάτων η οποία περιέχει, τουλάχιστον, το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος

       Όχι Όχι

      • 1 Σύμβαση μίσθωσης του οχήματος Σύμβαση

       Σύμβαση μίσθωσης του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τον αιτούντα η σύμβαση μίσθωσης του οχήματος από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5058/2023 (Α’ 170). Θα πρέπει η σύμβαση να περιέχει ιδίως το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 2 Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος Άδεια κυκλοφορίας

       Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 3 Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται για τη μισθώτρια και το μισθωμένο όχημα, ανάλογα με το μεταφορικό έργο του οχήματος, οι ίδιοι όροι που ισχύουν για τη χρησιμοποίηση των ιδιόκτητων οχημάτων της. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται για τη μισθώτρια και το μισθωμένο όχημα, ανάλογα με το μεταφορικό έργο του οχήματος, οι ίδιοι όροι που ισχύουν για τη χρησιμοποίηση των ιδιόκτητων οχημάτων της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ενδεικτικά αναφέρονται οι όροι για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ευπαθών προϊόντων, κ.λπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 4 Άδεια άσκησης επαγγέλματός οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματός οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1 %CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στην περίπτωση χρησιμοποίησης μισθωμένων οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9960

      • 5 Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια για το σύνολο των οχημάτων της μεταφορικής επιχείρησης, περιλαμβανομένων των μισθωμένων. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια για το σύνολο των οχημάτων της μεταφορικής επιχείρησης, περιλαμβανομένων των μισθωμένων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CE%86%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82 %CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1 %CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην περίπτωση μίσθωσης οχημάτων από ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4332

      • Υπουργική Απόφαση Β4/οικ.328479 2023 6366 Β

       Περιγραφή Βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230206366

      • Νόμος 5058 2023 170 Α

       Περιγραφή Μέρος Α’ του ν. 5058/2023 (Α’ 170), με το οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100170

      • Εγκύκλιος B4/οικ.346591 2023

       Περιγραφή Κοινοποίηση ν. 5058/2023 (Α’ 170) και υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023 (Β’6366) - Μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%963465%CE%A7%CE%98%CE%9E-7%CE%944

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 1 2006

       Περιγραφή Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0001-20220605

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 738 2022

       Περιγραφή Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/738/oj

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και δικαιολογητικών κατόπιν σχετικού αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά, καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες

       Όχι Όχι


      • 4 Ο φάκελος δικαιολογητικών είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος δικαιολογητικών είναι πλήρης ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά στις περαιτέρω ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 5 Ο φάκελος δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης-Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης δικαιολογητικών, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης γνωστοποίησης μίσθωσης οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος υα Β4/οικ/328479/2023/ΦΕΚ Β΄6366, στην οποία επισυνάπτεται ακριβές αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης που γνωστοποιήθηκε, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία. Η βεβαίωση τηρείται επί του οχήματος και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώρηση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών καταχωρίζουν στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων τα στοιχεία του άρθρου 12, Μέρος Α, Κεφ.Δ του ν.5058/2023 (ΦΕΚ Α΄170)

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό αφορά μόνο τις μισθώσεις οχημάτων από επιχειρήσεις που διενεργούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.