Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση42883b0c-e883-47ea-a2d0-80d5fbcafea5 533822

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Διεύθυνση ασφάλισης και εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

27 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής Μη Μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ. Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι έχουν διακόψει προγενέστερη ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί και επιθυμούν να προβούν σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης και εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση για τη Βεβαίωση Επανεγγραφής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής Μη Μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ Eπανεγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση επανεγγραφής Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Επανεγγραφής, ο αιτών πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Κατοχή ΑΜΚΑ

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ασφάλισης ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ασφάλισης ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ. Το άρθρο 1 αυτής αφορά στη Bεβαίωση Yποβολής Απογραφικής Δήλωσης μέσω διαδικτύου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Εγκύκλιος 53 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ στην οποία αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A1%CE%91%CE%A946%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A90%CE%93%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΡΑΩ46ΜΑΠΣ-Ω0Γ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909/31-3-2021/21 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς ΤaxisΝet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/reregistration/Account/Login?ReturnUrl=%2FeEfkaServices%2Freregistration%2F

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη στο σύστημα μέσω των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη ΓΓΠΣ με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση διεύθυνσης επαγγελματικής δραστηριότητας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλογή οικογενειακής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει τα στοιχεία της διεύθυνσης που θα ασκήσει την επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας και την οικογενειακή του κατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), κύριας και δευτερευουσών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης δηλώνει τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα που προγραμματίζει να ασκήσει (κύριο ΚΑΔ), καθώς και έως και πέντε (5) ΚΑΔ που αντιστοιχούν στις δευτερεύουσες δραστηριότητες (Δευτερεύοντες ΚΑΔ), τις οποίες προγραμματίζει να δηλώσει στην έναρξη εργασιών στην ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 5 Απάντηση ερωτηματολογίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τη δραστηριότητα και καθορίζουν την προσθήκη των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, την επιλογή των ασφαλιστικών κατηγοριών, καθώς και επιπλέον πληροφορίες.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί (ΚΑΔ) σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα ερωτηματολόγια, εμφανίζονται οι λίστες ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών αντίστοιχα για κύρια, επικουρική και εφάπαξ παροχή. Ο χρήστης προεπιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ως ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση για τη Βεβαίωση Επανεγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση της Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης της Βεβαίωσης.

       Σημειώσεις Ο χρήστης, μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ενημερώνεται ότι ο e-ΕΦΚΑ, μέσω διαλειτουργικότητας, θα αντλήσει τα στοιχεία έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ και θα προχωρήσει αντίστοιχα στην αυτοματοποιημένη επανέναρξη της ασφάλισης και της εισφοροδότησης,

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.