Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηad943fc1-8906-4081-8c5a-131a3da06ea4 943189

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

16 έως 30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης Οφειλέτη προς αυτόν ή εξουσιοδοτημένο σύμβουλό του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Ως «ευάλωτος οφειλέτης» νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

Σύμφωνα με τη σήμερα ισχύουσα ΥΑ 71670/2021 (ΦΕΚ Β 4500/29.09.2021) για τον καθορισμό των Όρων και Προϋποθέσεων του Επιδόματος Στέγασης, τα νοικοκυριά πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α` 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100 Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ως όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα: Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ.

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000€

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Χορήγησης βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη

Σημειώσεις

Ο οφειλέτης θα πρέπει να εισέλθει στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, με σκοπό να εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του Νόμου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πλατφόρμα διενεργεί σχετικούς ελέγχους (π.χ. εισοδημάτων, περιουσίας κλπ), με σκοπό την πρόληψη / αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά της απόρριψης της αίτησης έκδοσης βεβαίωσης ευάλωτου, επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/ 1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των οποίων ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου και ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εισοδηματικές 1. Εισοδηματικά κριτήρια Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές 2. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές β. Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100 Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ως όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων κλπ, για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000€ Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: - εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, - δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, - δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, - δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στην πλατφόρμα, απαιτείται η χρήση κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Λογαριασμοί παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο όνομα του δικαιούχου. Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Λογαριασμοί παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο όνομα του δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που είτε δεν προκύπτει από τα αντλούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης ότι η κατοικία συνιστά την κύρια κατοικία του οφειλέτη, είτε έχει μεταβληθεί η κύρια κατοικία του οφειλέτη από το χρόνο υποβολής της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, αυτός προσκομίζει έγγραφα που να αποδεικνύουν επαρκώς τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 6554

      • Νόμος 148 4972 2022 181 Α

       Περιγραφή Ορισμός ευάλωτου οφειλέτη - Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 217 ν. 4738/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100181

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 71670 2021 4500 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ13 οικ. 10747/256/6.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204500

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 96550 2021 3571 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του άρθρου 217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203571

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ13οικ.10747/256 2019 792 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200792

      • Νόμος 217-224 4738 2020 207 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100207

      • Νόμος 3 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Επίδομα Στέγασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • 1 Εισαγωγή χρηστών στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για την εκκίνηση της αίτησης, ο χρήστης (Αιτών) εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω του σχετικού συνδέσμου επιλέγοντας ρόλο «Αιτών». O χρήστης (Αιτών) ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη / ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: ΑΙΤΩΝ (Σελ. 3-4)

       Όχι Όχι


      • 2 Εκκίνηση Αίτησης Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών: - συναινεί στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου (υποχρεωτική ενέργεια) - ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων που έχουν αντληθεί αυτόματα - καταχωρεί και επιβεβαιώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας μέσω σχετικού μηχανισμού - εξουσιοδοτεί Σύμβουλο για να υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του (προαιρετικά) - ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων συζύγου και/ή εξαρτωμένων μελών, συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και οριστικοποιεί τα μέλη

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη / ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: ΑΙΤΩΝ (Σελ. 4-12)

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάκτηση Στοιχείων από Τρίτες πηγές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το στάδιο «Ανάκτηση στοιχείων από τρίτες πηγές», ολοκληρώνεται σε 15 ημέρες και κατά την διάρκειά του δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρέμβαση στην αίτηση. Κατά την διάρκεια του σταδίου, οι χρηματοδοτικοί φορείς, η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην πλατφόρμα στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα (οφειλές, εισόδημα, περιουσία)

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση της αίτησης / Οριστική υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών: -επισκοπεί τα στοιχεία που έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα και έχει την δυνατότητα δημιουργίας αιτημάτων διόρθωσης προς τον εμπλεκόμενο φορέα σε περίπτωση εσφαλμένης/ελλιπούς άντλησης - συμπληρώνει όποιο τυχόν στοιχείο απαιτείται - επισυνάπτει απαιτούμενα έγγραφα & δικαιολογητικά - οριστικοποιεί την αίτησή του (εφόσον έχουν συνυποβάλλει σύζυγος & εξαρτώμενα μέλη)

       Σημειώσεις Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη / ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: ΑΙΤΩΝ (Σελ.12-32)

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.