Βεβαίωση μη επιβολής κυρώσεων σε λατομικές/μεταλλευτικές επιχειρήσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση97143ae1-92a1-49e6-b9f5-4a304c0a858b 258946

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης μη επιβολής κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) σε φορείς, προκειμένου να συμμετέχουν σε δημοπρασίες μίσθωσης δημοσίων/δημοτικών χώρων με πλειοδοτικό διαγωνισμό και σε περιπτώσεις μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων λατομικού χώρου. Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον οικείο Δήμο στις περιπτώσεις εκμίσθωσης λατομικών χώρων με δημοπρασία ή μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απλή αίτηση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου εκπροσώπου του και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται, για το μεν Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Β. Ελλάδος, στη διεύθυνση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, emai: tem.seve@prv.ypeka.gr, για το δε Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα emai: emne@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση μη επιβολής χρηματικού προστίμου ή διοικητικών κυρώσεων

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση μη επιβολής κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν λατομική δραστηριότητα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος φορέας (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να προτίθεται να συμμετάσχει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοσίου ή δημοτικού λατομικού χώρου (αρ. 4 ΥΑ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/05-06-2018 - ΦΕΚ 2304/Β/2018).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος φορέας (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) πρόκειται να αποκτήσει με εκχώρηση, τα μισθωτικά δικαιώματα δημοσίου ή δημοτικού λατομικού χώρου (αρ. 16ΥΑ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/05-06-2018 - ΦΕΚ 2304/Β/2018).

       Ναι Ναι

      • Υπουργική Απόφαση 4 & 16 ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/05-06-2018 2018 2304 Β

       Περιγραφή Πιστοποιητικό του αρμόδιων αρχών σχετικά με την τυχόν επιβολή προστίμων ή όχι σύμφωνα με την περ. στ.ε της παρ. 2 του αρ. 4

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202304

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Υπουργική Απόφαση 2 ΥΑ αριθ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φορέα που πρόκειται να συμμετάσχει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης δημοσίου ή δημοτικού λατομείου λατομικών ορυκτών.

       Σημειώσεις Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ). Η αίτηση αποστέλλεται, για το μεν Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Β. Ελλάδος στη διεύθυνση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, email: tem.seve@prv.ypeka.gr, για το δε Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα email: emne@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο Υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα χρεώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος σε αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αρχείου Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος στο αρχείο της Υπηρεσίας από τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν επιβληθεί στον αιτούμενο φορέα κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο) για παραβάσεις της Μεταλλευτικής/ Λατομικής Νομοθεσίας, κατά τα τελευταία δύο έτη. Ειδικότερα ελέγχεται το γεγονός αν έχουν επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου & Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για παραβάσεις της λατομικής νομοθεσίας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους στο ίδιο έργο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κ.Μ.Λ.Ε.,

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση της αιτούμενης βεβαίωσης με την οποία βεβαιώνεται η επιβολή ή όχι χρηματικού προστίμου εις βάρος του αιτούντα. Στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί κυρώσεις αναγράφονται οι αποφάσεις επιβολής χρηματικού προστίμου και οι ημερομηνίες έκδοσής τους.

       Σημειώσεις Η εν λόγω βεβαίωση κατά περίπτωση κοινοποιείται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στον Δήμο κατά περίπτωση, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος φορέας

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.