Βεβαίωση περί καταβολής δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε αμοιβές για μελέτες/ επιβλέψεις έργων από μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση09831d49-fe5a-402a-ab7a-46accdc241c6 835254

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα οικονομικό λογιστικό, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Καταβολής περί του 2 τοις εκατό (%), υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επί της αμοιβής γεωτεχνικών στο πλαίσιο σύνταξης μελετών και επίβλεψης έργων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα οικονομικό λογιστικό

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση του 2% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε για κάθε σύνταξη μελέτης, χρησιμεύει σαν δικαιολογητικό στο πλαίσιο σύνταξης φακέλου των μελετητών που κατατίθεται σε δημόσιες υπηρεσίες και για φορολογική χρήση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Βεβαίωση περί καταβολής δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε αμοιβές για μελέτες/ επιβλέψεις έργων από μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Εγγραφή στο Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί άμεσα τις εν λόγω βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Καταβολής για το 2 τοις εκατό, υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που αφορά μελέτες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Καταβολής για το 2 τοις εκατό, υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που αφορά μελέτες


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Να είναι τακτικό μέλος του Επιμελητηρίου

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για την έκδοση Βεβαίωσης Καταβολής περί του 2 τοις εκατό (%), υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αποδεικτικό κατάθεσης. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 12 2017 26 Α

       Περιγραφή Ανταποδοτικά τέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Τα ανταποδοτικά τέλη για πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (άρθρο 13 παρ. 1 περίπτ. ε΄ του ν. 1474/1984), ορίζονται σε πέντε (5) ευρώ ανά πιστοποιητικό ή βεβαίωση, εκτός των βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος και άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος της παρ. 2 του άρθρου 2, όπου τα τέλη υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ ορίζονται σε πενήντα (50) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ αντίστοιχα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 παράγραφος 6 12 2017 26 Α

       Περιγραφή Το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις αμοιβές για μελέτες και επιβλέψεις από ιδιώτες μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εφόσον έχουν ανατεθεί σ αυτούς από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και αφορούν έργο γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής, γεωλογικής, γεωτεχνικής, αλιευτικής ή περιβαλλοντικής χρησιμότητας (άρθρο 13 παρ. 1 περίπτ. ζ΄ του ν. 1474/1984), καταβάλλεται από τους γεωτεχνικούς που εκπονούν τις ανωτέρω μελέτες ή διενεργούν τις επιβλέψεις πριν από την πληρωμή της αμοιβής. Σε περίπτωση που οι μελέτες και επιβλέψεις διενεργούνται από ενώσεις - κοινοπραξίες ή από ΝΠΙΔ, στα οποία συμμετέχουν ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας γεωτεχνικοί μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης - κοινοπραξίας ή του ΝΠΙΔ πριν από την πληρωμή της αμοιβής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100026

      • Νόμος 13 παράγραφος 1ε 1474 1984 128 Α

       Περιγραφή 2 τοις εκατό στις αμοιβές για μελέτες και επιβλέψεις από ιδιώτες μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον έχουν ανατεθεί σ αυτούς από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και αφορούν έργο γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής, γεωλογικής, αλιευτικής ή περιβαλλοντολογικής χρησιμότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100128

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα που παραλαμβάνει την αίτηση είναι το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού και Γεωτεχνικών Μητρώων το οποίο πρωτοκολλεί την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα είναι το Τμήμα Οικονομικού-Λογιστικού και ο έλεγχος των παραστατικών γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα είναι του Οικονομικού - Λογιστικού και η έκδοση βεβαίωσης γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα είναι του Οικονομικού-Λογιστικού και η αποστολή της βεβαίωσης γίνεται από το Προϊστάμενο του τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με ταχυδρομείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.