Βεβαίωση περί καταβολής δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε αμοιβές για μελέτες/ επιβλέψεις έργων από μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση09831d49-fe5a-402a-ab7a-46accdc241c6 835254

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  5

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Καταβολής περί του 2 τοις εκατό (%), υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επί της αμοιβής γεωτεχνικών στο πλαίσιο σύνταξης μελετών και επίβλεψης έργων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η βεβαίωση του 2% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε για κάθε σύνταξη μελέτης, χρησιμεύει σαν δικαιολογητικό στο πλαίσιο σύνταξης φακέλου των μελετητών που κατατίθεται σε δημόσιες υπηρεσίες και για φορολογική χρήση.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί άμεσα τις εν λόγω βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Καταβολής για το 2 τοις εκατό, υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που αφορά μελέτες

       Επίσημος τίτλος

       Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Καταβολής για το 2 τοις εκατό, υπερ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που αφορά μελέτες


       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Άλλο Να είναι τακτικό μέλος του Επιμελητηρίου

        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο για την έκδοση Βεβαίωσης Καταβολής περί του 2 τοις εκατό (%), υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 5 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 1 12 2017 26 Α

        Περιγραφή Ανταποδοτικά τέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Τα ανταποδοτικά τέλη για πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (άρθρο 13 παρ. 1 περίπτ. ε΄ του ν. 1474/1984), ορίζονται σε πέντε (5) ευρώ ανά πιστοποιητικό ή βεβαίωση, εκτός των βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος και άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος της παρ. 2 του άρθρου 2, όπου τα τέλη υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ ορίζονται σε πενήντα (50) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ αντίστοιχα.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGOFT- 6bDbwflDAqPmtJYmn2F5Asefe0RwbRQQnlzw

       • Προεδρικό Διάταγμα 2 παράγραφος 6 12 2017 26 Α

        Περιγραφή Το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις αμοιβές για μελέτες και επιβλέψεις από ιδιώτες μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εφόσον έχουν ανατεθεί σ αυτούς από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και αφορούν έργο γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής, γεωλογικής, γεωτεχνικής, αλιευτικής ή περιβαλλοντικής χρησιμότητας (άρθρο 13 παρ. 1 περίπτ. ζ΄ του ν. 1474/1984), καταβάλλεται από τους γεωτεχνικούς που εκπονούν τις ανωτέρω μελέτες ή διενεργούν τις επιβλέψεις πριν από την πληρωμή της αμοιβής. Σε περίπτωση που οι μελέτες και επιβλέψεις διενεργούνται από ενώσεις - κοινοπραξίες ή από ΝΠΙΔ, στα οποία συμμετέχουν ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας γεωτεχνικοί μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης - κοινοπραξίας ή του ΝΠΙΔ πριν από την πληρωμή της αμοιβής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGOFT- 6bDbwflDAqPmtJYmn2F5Asefe0RwbRQQnlzw

       • Νόμος 13 παράγραφος 1ε 1474 1984 128 Α

        Περιγραφή 2 τοις εκατό στις αμοιβές για μελέτες και επιβλέψεις από ιδιώτες μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον έχουν ανατεθεί σ αυτούς από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και αφορούν έργο γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής, γεωλογικής, αλιευτικής ή περιβαλλοντολογικής χρησιμότητας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL85NiJq5bJdVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufVb8EP0tI07yJY-O463KbAXaIT5ZWvkkE7YdA22o3oZ

       • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα που παραλαμβάνει την αίτηση είναι το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού και Γεωτεχνικών Μητρώων το οποίο πρωτοκολλεί την αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος παραστατικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα είναι το Τμήμα Οικονομικού-Λογιστικού και ο έλεγχος των παραστατικών γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα είναι του Οικονομικού - Λογιστικού και η έκδοση βεβαίωσης γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το Αρμόδιο Τμήμα είναι του Οικονομικού-Λογιστικού και η αποστολή της βεβαίωσης γίνεται από το Προϊστάμενο του τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με ταχυδρομείο.

        Όχι Ναι


       • 1 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αποδεικτικό κατάθεσης. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό κατάθεσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.