Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση85d33cab-243e-428d-8b90-9f049b69a900 732020

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ, Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Α΄ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι βεβαιώσεις αποτυπώνουν το χρονικό διάστημα ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο έως την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης, όταν το δελτίο ανεργίας είναι σε ισχύ. Για διαγραμμένα δελτία ανεργίας υπάρχει δυνατότητα να αποτυπωθεί το χρονικό διάστημα από την έκδοση έως τη διαγραφή τους. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλασσόμενοι/-ες καταχωρούν οι ίδιοι το χρονικό διάστημα ανεργίας για το οποίο επιθυμούν να εκδώσουν βεβαίωση ανεργίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση κατόπιν επίσκεψης στο φυσικό κατάστημα Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή σε ΚΕΠ ή μέσω βιντεοκλήσης όπου πρέπει να έχει το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά του άρθρου 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση χρόνου ανεργίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να είναι άνεργος (έκδοση βεβαίωσης για τη δεδομένη χρονική στιγμή).

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών να υπήρξε άνεργος στο παρελθόν και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έκδοση βεβαίωσης για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο).

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή αίτησης, ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών στο Taxisnet είτε η κατοχή των κωδικών πρόσβασης στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)).

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος και είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται επίδειξη διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και αφορά την Άδεια Διαμονής ή τη Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση/ανανέωση Άδειας Διαμονής. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2895/18-5-2021 2021

       Περιγραφή Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η παρ.3, του άρθρ.2, του Κεφ.Α’ της υπ΄αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφασης του Δ.Σ. (ΦΕΚ 911/Β’/17.03.2020) και ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της ανανέωσης δελτίου ανεργίας εντός διαστήματος 20 ημερών είτε στο ΚΕΠ μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202268

      • Νόμος 134 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας: Το παρόν άρθρο περιγράφει την τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α 88), όπου στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 περιλαμβάνει την παραμονή των ανέργων που συμμετειχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης στα Μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις. Για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. α’ και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Νόμος 34 4554 2018 130 Α

       Περιγραφή Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης: Το άρθρο περιγράφει τις προϋποθέσεις, ώστε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους να μετράται ως χρόνος ανεργίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100130

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1,2,10,11 1850/30/15-03-2020 2020

       Περιγραφή Εγγραφή ανέργου στο οικείο μητρώο ανέργων ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτούμενων εγγεγραμμένων ανέργων. Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, Βεβαιώσεων Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τελικές Διατάξεις: Τα άρθρα 1 και 2 περιλαμβάνουν θέματα εγγραφής ανέργων και ισχύος δελτίων ανεργίας, το άρθρο 10 τη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης ανεργίας μέσω ΚΕΠ και μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ενώ το άρθρο 11 με τις τελικές διατάξεις περιλαμβάνει την αποκλειστικά ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο ανέργων.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CXcnRelxodF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVAbh1XgoYWAofD0QY3abmU2s2Pbi9Yk67HkQ4yj8BN5

      • Νόμος 92 4461 2017 38 Α

       Περιγραφή Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων: Το άρθρο περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας με αίτησή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100038

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 14 3701/55/22−11−2011 2011

       Περιγραφή Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας: Το άρθρο εμπεριέχει τον τρόπο χορήγησης βεβαίωσης ανεργίας, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση των απαραίτητων κωδικών, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8g3By2FX lVTuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQnbJwJq1jAbhYMAAUqo 0Cm-fWpH42SXR43N6O6a pu

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1897 2000

       Περιγραφή Ορισμός της ανεργίας: Στο παράρτημα του Κανονισμού της Επιτροπής των ευρωπαϊκών κοινοτήτων περιγράφονται οι προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί κάποιος ως άνεργος και να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1897:EL:HTML

      • Νόμος 3 1545 1985 91 Α

       Περιγραφή Τακτική επιδότηση ανεργίας: Στο άρθρο περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των πολιτών που θεωρούνται άνεργοι και δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων και ποιοι όχι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100091

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 2656 1953 299 Α

       Περιγραφή Υποχρέωση ανέργων και εργοδοτών: Το άρθρο περιγράφει την προϋπόθεση να εγγραφεί κανείς ως άνεργος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100299

      • Νόμος 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41151/23 2023 2608 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 20/26524/12.08.2015 (Β’ 1845) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20150201845) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (Β’ 927/2003)» και λοιπές τροποποιούμενες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202608

      • 1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο στο πληροφοριακό σύστημα μέσω oaed.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή σε ΚΕΠ για την εξυπηρέτησή του, όπου και επιδεικνύει τα στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς του. Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στον υπάλληλο των ΚΠΑ2 (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) ή ΚΕΠ τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) ή τους κωδικούς taxisnet για την είσοδο του υπαλλήλου στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση χρόνου ανεργίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι σωστά, προχωρά η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι λάθος, δεν εκδίδεται η βεβαίωση χρόνου ανεργίας.

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η βεβαίωση χρόνου ανεργίας εκδίδεται, εκτυπώνεται και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Όχι Ναι


      • 1 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του τους κωδικούς ΟΑΕΔ ή τους κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχία εισόδου στο σύστημα       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι σωστά, προχωρά η διαδικασία.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία εισόδου στο σύστημα       Περιγραφή Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη και το συνθηματικό είναι λάθος, δεν εκδίδεται η βεβαίωση χρόνου ανεργίας.

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Περιγραφή Η βεβαίωση χρόνου ανεργίας εκδίδεται και μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.